مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
راه مقابله با اسلام هراسی

معتزله نخستین نهضت خرد گرائی درتاریخ اسلام است که چون در آغاز خلافت بنی عباس مورد پشتیبانی مامون و منصور قرار گرفت سبب شکفتن فرهنگ و تمدن شد اما  اشعری که پایه گذار مکتب خرد ستیزی در جهان اسلام است ، در مسجد بصره و در حضور مردم از مراجعه به عقل و خرد خویش توبه کرد و متاسفانه پس از او ابو حامد محمد غزالی در کتاب تهافت الفلاسفه و فخر الدین رازی در کتاب مباحث المشرقیه و کتاب المطلب العالیه ضمن مطلق کردن زور و قدرت و نادیده انگاشتن علم و حکمت ، به ستیز و پیکار با اندیشه و عقل پرداختند و هر چند بزرگانی چون خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و ابن رشد به طرز تفکر اشاعره که موجب جمود فکری و توقف اندیشه گردید، عالمانه تاختند ولی از آنجا که حکومت گران مستبد همواره مخالف هر گونه پرسش و چون و چرا بودند اغلب به حمایت از تفکر اشاعره پرداخته و تکفیر بزرگانی چون ابو علی سینا ، فردوسی و تبعید مولانا جلال الدین مولوی نیز مزید بر علت شد .اشاعره معتقد به اصالت نقل و حدیث بودند و مراجعه به عقل و خرد را خلاف شریعت می پنداشتند و از زمان خلافت المتوکل خلیفه عباسی که قدرت بطور کامل به دست اشاعره افتاد به مخالفت شدید با یاد گیری موسیقی ، شطرنج ، نقاشی ، مجسمه سازی و بسیاری از دانشها از جمله نجوم ، فلسفه ، پزشکی و هندسه پرداختند و فقط علم حساب را آنهم برای اخذ وجوهات شرعیه مجاز دانستند ، اشاعره مطالعه را منحصر به فقه و حدیث ساختند و نهایتا تمدن اسلامی را دچار وقفه و مرگ تدریجی نمودند.

از اجلاس سران در تهران  تا سازمان کنفرانس اسلامی در سنگال 

ستایش خدای خرد پیشگان  

 مهان پادشاهان بزرگان سران 

 بگیرید  پندی  ز فرزانگان

  سران مسلمان به ایران فرود                             ز هر کشوری پرچمی با سرود 

 خوش آمد بگوئیم وقت ورود                               مدیران  ارشد ، سلام  و درود 

 خوش آمد در آن لحظه از دل بود                         که  پامان فراتر از این گل  بود

برای  تعمق  در عمق  رکود                              بخوان با تفکر تو این نو سرود

تواضع  خداوند روزی رسان

مهان پادشاهان بزرگان سران

غم افزونتر از نعمت  بیکران

کجای جهان تلخی افزون بود                                  کجا  اینهمه  شاهد  خون بود؟  

چه کم داری از نعمت و خواسته                               که اینگونه از بخت ما کاسته

گذارید یک دم به دندان جگر                                 که تا روید از ریشه ها نیشکر

ضروری بود ریشه یابی کنیم                                 زمین و زمان سبز و آبی کنیم

پس از شکر بر قادر بیکران

مهان پادشاهان بزرگان سران

بگیرید  پندی  ز کوچکتران

نمائید  با  بخردان   آشتی                                             ببینند   تخم   خرد  کاشتی

ز قهر خردمند دوری گزین                                        منقد بپرور، صبوری گزین

اگر معتزل فرصتی بیش داشت                          چومامون ومنصورازخویش داشت

تمدن در اسلام پا میگرفت                                     سعادت در این قوم جا میگرفت

پس از حمد بر خالق سروران

مهان پادشاهان بزرگان سران

تنفر  ز  رفتار   شرم  آوران

اگر عقل بر نقل پیشی گرفت                                امید اینکه جاهل خموشی گرفت

غزالی و الجوزی و دیگران                                چو طوفان به محصول دانشوران

به علم و به دانشوری تاختند                                 خرد  را  به  کلی   برانداختند

اگر اشعری توبه از عقل کرد                               همان لحظه او سجده بر نقل کرد

خدا نافر از جبر فرعونیان

مهان پادشاهان بزرگان سران

پناهندگی  ده ،  به   دانشوران

چو  آزار عاقل  نهادینه  شد                                  جهان  بر خردمند  پر کینه  شد

نهادند  بر چسب  الحاد  را                                    به  "سینا" و "خیام"   استاد را

چنین شد که ما در جهان باختیم                               عقب مانده با جهل خود ساختیم

اگر دوست داری توانا شوی                                 نخستین قدم ،  اینکه  دانا  شوی

خدا برتری داده داناتران

 مهان پادشاهان بزرگان سران

بگیرید پندی ز دانا تران

محیط از برای خردمند ساز                                  رهایش ز تشویش واز بند ساز

زمینه فراهم کن از بهر علم                           که دانش نیازش به صبر است و حلم

مبادا تو دانا گریزان کنی                                    نهال  خرد  برگریزان   کنی

به دستور اجلاس  بندی فزون                             "محیط خردپروری"  می فزون

اهورای ایران ستایش کنان

مهان پادشاهان بزرگان سران

بگیرید   پندی   ز ایرانیان

پس از هفت قرن از خموشی علم                         بیامد به میدان سر صبر و حلم

عنادی که با عقل آغاز گشت                                 به  ایران  ما  مدتی  بازگشت

ولیکن  ز خرداد  خرم   شدیم                               به راه خرد  ما مصمم  شدیم

کنون  جهل  در گوشه ای کز زده                         زمستان جاهل بر او وز  زده 

ستایش خدای خرد پیشگان

مهان پادشاهان بزرگان سران

بگیرید پندی ز فرزانگان

   اگر الجزایر پل وحشت است                     در افغان اگر آتش و دهشت است

شمال عراق آن قتیل و قتال                           به تاجیک جنگ و به سودان جدال

اشاعر چنین شیوه آغاز کرد                              در جهل بر علم و دین باز کرد

اشاعر ز اطراف خود دور کن                               زمین بر نهال خرد جور کن

 ***************************************************** 

        به تقریب ادیان نظاره کنید 

      به راه بزرگان اشاره کنید

 بنام   خداوند   باز  آفرین                                       خداوند عقل و خداوند دین

خداوند  نیکی ،خداوند مهر                                   خداوند خلقت گر خوب چهر

خدا پایه هر تمدن نهاد                                      چه شرقی چه غربی خدابرنهاد

مسیح و محمد خدا برگزید                                 که فرهنگ آنان به ایران رسید

در ایران که فرهنگ زرتشت بود                          یگانه پرستی روا گشت زود

به تقریب ادیان چو رو کرده ایم                           کنون ما به تلفیق خو کرده ایم

که فرهنگ تلطیف اندیشه هاست                        گل شاخه ها از بن ریشه هاست

مسیح و محمد یتیم اند و پاک                          رحیم اند و بخشنده در روی خاک

توانا، دلیر و سترگ و عظیم                               خبیراند  و  آگه  ز رنج    یتیم

گزینش نموده خدا آن دو را                                که رحمت فرستد مرا  هم  ترا

پیمبر به بوسه سفارش نمود                           به عطر و به احسان گرایش نمود

به افعال نیکو، به اقوال شاد                             به دوری ز کبر و گرایش به داد

به یاری رساندن گرفتار را                                    عیادت   رفیقان   بیمار   را

محبت به همسایگان داشتن                                    درخت رفاقت به  دل  کاشتن

به آزاد کردن خلایق ز ترس                              تساهل به انسان  همی داد درس

ترحم به حیوان سفارش نمود                               تزاحم  سفارش  به کاهش نمود

تجسس ، حرام و تنفر از آن                                کنید اجتناب از گمان، بی گمان

حکومت به آراء مردم نمود                                  رسالت  به  امر  خدا می نمود

بجنگ احد مشورت پیشه کرد                              کرامت در اطرافیان ریشه کرد

محمد به مردم تفاخر نداشت                                  به هیچ امتیازی تظاهر نداشت

ز آیندگان   ستمکار   گفت                                     ز  اطرافیان   مدد کار   گفت

ز معروف و منکر که والی کند                               وزیر  صدیقی که  حالی  کند

ز انواع  ظلم و ستم باز گفت                               ز احوال و اقوال و احساس گفت

گرفتار دیدی   شماتت   مکن                               اسیران  اسیر  خجالت  مکن

ز تحقیر و دشنام  کن اجتناب                             اگر جستجو میکنی   دین  ناب

 تفاخر  به انسان برازنده نیست                          کسی  پیش  کس برده و بنده نیست

              مسلمان کسی بود در نزد او                            که عادل در اقدام  و در  گفتگو.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٢/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

گلزار نو اندیشان

 

                                        

سهروردی؛  فیلسوف ملی - مذهبی 

 سهروردی به سال 549 هجری برابر با 1153م در روستای سهرورد واقع در جنوب زنجان و مغرب سلطانیه تولد یافت و در سن سی و هشت سالگی مجموعه کتب و رسائل او به چهل و نه عنوان میرسید(پانزده عنوان آنها نابود شده و بقیه موجود است ) سهروردی فیلسوفی خاص و منحصر به فرد است که آثارش به درستی خوانده نشده ، این فیلسوف ایرانی-اسلامی از سوئی به معارف پیش از اسلام و حکمت ایران باستان اشراف داشت و به این سبب خسروانی بود و از سوی دیگر به معارف دینی و میراث فلسفه اسلامی مسلط بود تا انجا که هیچ فیلسوفی به اندازه او با قرآن مانوس نبوده است و شیخ اشراق را میتوان به مجموعه گرانسنگی از تمدن ایران و اسلام تجسم بخشید. سهروردی به تعبیر پور داود"مردی آزاد منش و بلند اندیش بود که تعصب سهمگین آن دوران را خوار گرفت" و جان خود بر سر أندیشه باخت اصول فلسفه خود را بی پروا بر زبان راند0او  از نام آوران و اندیشمندان میهن ما است که با تدوین حکمت اشراق وفلسفه ایران باستان و محرکهای زردشتی به یک مرحله اساسی از تاریخ فکری و دینی ایرانیان رقم زد . شهاب الدین که ذهنی مشتعل داشت /  ز  اشراق  او  خدایی  مستقل داشت/مسلمان  بود  و  ایرانی  و  دانا / تعصب  را  فرو  افکند و دل داشت ! سهروردى در حالیکه هنوز جوان بود  به تحریک فقهای حلب و به فرمان صلاح الدین ایوبی در پنجم رجب 587.هجری در زندان شهر حلب سوریه شهید شد. 

  به نام خدا اعلام «عدم شرکت» شورای فعالان ملی – مذهبی در انتخابات مجلس هشتم

 شورای فعالان ملی – مذهبی در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به دنبال دو اطلاعیه قبلی خود، چکیده آرا و نظر نهایی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:• از آنجا که «آزادی» (از جمله انتخابات آزاد) یکی از خواسته‌های مردم ایران در انقلاب علیه رژیم استبدادی پهلوی بوده و یکی از میثاق‌ های مشترک مردم و حاکمیت پس از انقلاب می‌باشد؛•از آنجا که فضای سیاسی چندساله اخیر حاکم بر کشور به سمت تشدید روندهای حذفی طیف‌ها و گرایشات مختلف فعال در جامعه متکثر ایرانی بوده است؛ •از آنجا که فرایند حاکم بر انتخابات، برخلاف میثاق انقلاب و نیز منشورهای جهانی و قوانین داخلی حافظ حقوق اساسی ملت، با رد صلاحیت‌های گسترده، «انتخابات» را از معنای اصلی و عرفی آن خارج کرده و به شکلی دو مرحله‌ای و به شدت محدود و گزینشی درآورده و از حالت آزاد و مؤثر دورنموده است؛  •از آنجا که برخی اظهارات مقامات نظامی تردیدها و نگرانی‌های جدی در رابطه با نحوه اجرای انتخابات در میان فعالان سیاسی، از جمله فعالان اصلاح‌طلب درون حاکمیت، ایجاد نموده است؛اینک بدان خاطر که در شورای فعالان ملی – مذهبی انگیزه و احساس ضرورتی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد، نظر «عدم‌شرکت» خود در این انتخابات را اعلام می‌نماید. و برآیند این انتخابات گزینشی و حذفی را نماینده همه گرایشات و علایق و سلایق مردم ایران، و حتی دربرگیرنده همه گرایشات درون حاکمیت، نمی‌داند

شورای فعالان ملی – مذهبی 13 اسفند1386 

 میزان رأی کیست؟

۱- میزان رأی ملت است؟

۲ - میزان رأی شورای نگهبان است؟

۳- میزان رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟

۴-میزان رأی حکم حکومتی است؟

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٢/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

دولت ملی _ دولت مهرورز

ضمن بزرگداشت ۱۴ اسفند  سالروز وفات ابر مرد

تاریخ ایران زنده یاد دکتر محمد مصدق           

مقایسه ای ضروری بین دولت ملی و دولت مهر ورز :

 با یادأوری اقتصاد شکوفای دوران نخست وزیری زنده یاد دکتر محمد مصدق آنهم در شرایط تحریم خرید نفت ایران به یاد دارم دولت ملی علاوه بر تصویب و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت خدمات بسیاری به ایران نمود که برخی از آنها را میتوان به شرح زیر خلاصه و با کارهای امروز دولت مقایسه  نمود :

۱-تصویب لایحه استرداد 10% سهم مالکانه محصول به کشاورزان .

۲- واریز 10% دیگر به حساب ویژه عمران روستاها تا زیر نظر شورای منتخب ده صرف بهبود راه و آموزش و پرورش شود.

۳- برای مقابله با هزینه بالای مسکن ،وزارت دارائی مسئولیت یافت زمینهای شهری متعلق به دولت را در قطعات کوچک و بهای ارزان به افراد نیازمند بفروشد .

4- به دستور دولت اجاره مسکن نیز 10% کاهش یافت و بانک ساختمان برای احداث خانه های ارزان قیمت تاسیس شد که نارمک و نازی آباد فعلی محصول فعالیتهای این بانک است .

5- لایحه حمایت از کارگران و کارمندان منجر به تاسیس سازمان بیمه های اجتماعی گردید که در آن تاریخ شامل بیمه بیماری و حوادث برای کلیه کارگران و خانواده آنها و مخارج مهم از قبیل ازدواج و تولد فرزندان و کفن و دفن و مزایای رفاهی به عنوان کمک عائله مندی و کمک ایام بیکاری ،که هیچ کدام این موارد قبلا در ایران سابقه نداشت .

6- اصلاح قانون انتخابات به دلیل مخالفت آیت الله بروجردی در قم و آیت الله بهبهانی در تهران با اعطای حق رای به زنان مورد بحث و جدل های بسیار قرار گرفت و با وجودی که لایحه آن تهیه شده بود اما به جائی نرسید ولی دکتر مصدق از پای ننشست و در قانون انتخابات انجمنهای شهر با حذف واژه ( رجال ) دشمنی پایدار و هنوز فراموش نشده برخی از علماء را به جان خرید . 

کاغذهای رنگی یعنی پول بیشتر ، آزادی کمتر !

به موجب گزارش بانک مرکزی از روند افزایش قیمتها در 9 ماهه سال 86 مستند به آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ، از نظر نرخ تورم سالانه در میان کشورهائی که اطلاعات آنها منتشر شده ،بالاترین نرخ تورم مربوط به کشور ایران است .اطلاعات پنجم اسفند 1386 از قول آقای مظاهری مدیر کل بانک مرکزی مینویسد :

چاپ پول منجر به ایجاد ثروت در جامعه نمیشود مصالح عمومی را بر همه چیز ترجیح میدهم ، رشد نرخ تورم در کشور نگران کننده است ،در حال حاضر مصلحت عمومی ما چاپ پول و تزریق آن به کشور نیست ،من نیز به عنوان ذخیره آخرت مصالح عمومی را به غضب فعلی ترجیح میدهم !

اطلاعات ششم اسفند 86 از قول محمد قدس الهی مدیر اداره نشر اسکناس مینویسد :

برای پاسخگوئی به نیازهای جامعه در روزهای پایانی سال برنامه ریزیهای لازم برای چاپ اسکناس انجام شده و در انبارها اسکناس به اندازه کافی و بیشتر از سالهای قبل ذخیره شده است وی اضافه کرد در نیمه اول امسال یک هزار میلیارد ریال اسکناس و در نیمه دوم سال نیز 12هزار میلیارد ریال دیگر چاپ و منتشر شده است .

اطلاعات هفتم اسفند 86 از قول مظاهری مدیر کل بانک مرکزی مینویسد :

در خصوص انتشار اسکناس ده هزار تومانی با شرایط موجود کشور به لحاظ وضعیت چک پولها و نقش آفرینی آنها به جای اسکناس ، یکی از راه حل های مناسب برای تامین ابزار مورد نیاز مردم در خرج های روزانه و نیز برای کنترل نقدینگی و تورم موجود ، راه حل مناسب این تغییر چاپ اسکناس درشت تر یا پرداخت الکترونیکی است که تحقق دومی مستلزم صرف زمان و فراهم ساختن زیر ساختها است ،چاپ اسکناس درشت تر میتواند در این راستا یاری رسان باشد ، تا تیر یا مرداد سال 87 اسکناس ده هزار تومانی چاپ و وارد بازار میشود ! 

پ.ن خوبی خواجه در آن است که هر چه شب بگوید صبح نه آن است !


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٢/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

حکمت اشراق

فلسفه نور و أتش در ایران باستان

میترائیسم ظاهرا اولین دین جهان است و گرایش به نور دارد و مبدا هستی را روشنائی میداند ، دوران قبل از زردشت آن به صورت خاص نور گرا بوده و پس از ظهور زردشت که او نیز بسیار نورگرا است تغییراتی در آن ایجاد نمود ولی به اصل آن خدشه ای وارد نشد . در سوره نور قرآن مجید آیات 35 و 40 نیز به نور اشاره شده  است.      خداوند نور آسمانها و زمین است ، ...                                                                              خداوند با نور خویش هر که خواهد هدایت کند  قسمتی از آیه 35        سیاه چاله ها      سابقا تصور میشد سیاهچاله ها اجرامی فضائی هستند که هیچ نوری از خود منتشر نمیکنند و هر جسمی که درون آنها گرفتار شود ، سرنوشتی نامعلوم خواهد داشت اما به موجب تحقیقات پرفسور هاوکینگ ، این اجرام دارای نوعی تابش نور هستند که با دیگر تابشها متفاوت است همچنین اینک مشخص شده که سیاه چاله ها از یک سمت بصورت چاه تیره عمل میکنند و در سطح دیگر به صورت چشمه نور. 

  تمدن چون تولد یافت در شرق/به سرعت بر جهان تابید چون برق/قنات و خط ومعماری ز شرق است/قوانین حمورابی ز شرق است/سفال و مفرغ وکاشی ز شرق است/پزشکی ُنفت و نقاشی ز شرق است/سپس یونان از این آثار گل کرد/تجارت را بر این پیوند پل کرد /گل اندیشه از یونان تراوید/چو سقراط و ارسطو را عیان دید/فلاطون حاکم دانا همی خواست/ قلم را قدرتی خوانا همی خواست/ ارسطو اهرمی را جستجو کرد/ که بتوان این زمین را پشت و رو کرد.

  سهروردی در کتاب حکمت اشراق مینویسد: شرف آتش در این است که بالنسبه به دیگر عناصر ، حرکت آن از همه بالاتر و شباهت آن به مبادی مجرد نوری ، نظر به نوریتی که در آنست ، از همه بیشتر میباشد ، از این رو است که سهروردی آتش را به عنوان برادر نور مجرد نفسانی "نور اسپهبد انسانی" نامید. اشراق ادامه اندیشه ایرانیان در طول تاریخ است و سهروردی در حکمت اشراق خود اندیشه زردشت و نمادهای(آتش) و (نور) را بررسی کرده.کار سهروردی در فلسفه و حکمت همانند کار فردوسی در شاهنامه است که او نیز به احیای فرهنگ و میراث گذشتگان پرداخت .سهروردی در ضمن تحصیل، چنین استنباط کرد که کل آفرینش از نور به وجود آمده و انوار به یکدیگر می تابد و آن تابش متقابل را اشراق خواند و به همین جهت لقب شیخ الاشراق گرفت.نظریه فلسفی سهروردی این است که هستی غیر از نور چیزی نیست و هر چه در جهان است و بعد از این به وجود می آید نور می باشد. منتها بعضی از نورها رقیق است و برخی غلیظ و برخی از انوار ذرات پراکنده دارد و پاره ای دیگر دارای ذرات متراکم است. امروزه این نظریه قابل فهم است چون می دانیم که هرچه در جهان هست انرژی ست که به صورت امواج می باشد، هنگامی که انرژی به صورت متراکم باشد ماده و هنگامی که رقیق باشد شکل امواج یا نور را دارد.  در رسایل سهروردی ، عقل در مقابل وحی نیست بلکه درطول وحی است. متاسفانه حملات غزالی بر فلسفه ضرباتی کاری بر پیکره جریان فلسفی در جهان اسلام وارد کرد.یکی از آثار این حملات ایجاد بدبینی و ذهنیت منفی فزاینده نسبت به فلسفه در میان دینداران بود زیرا بسیاری از آنان فلسفه را اندیشه و تفکری بیگانه می‌دانستند . این نگرش زمانی تقویت ‌شد که با مراجعه به آثار فلسفی مشائی در آن زمان , در آنها اثر چندانی از آیات قرآن و حدیث که دو منبع اساسی معرفت دینی هستند نمی‌دیدند. با توجه به این مسئله , سهروردی برای حمایت از فلسفه , رسالتی را آغاز کرد و طی آن کوشید تا میان فلسفه و عرفان و قرآن تا سر حد توان هماهنگی ایجاد کند و اگر پس از وی صدر المتالهین(ملا صدرا) سخن از ((اتحاد قرآن و عرفان و برهان)) به میان می‌آورد , به واقع می‌توان طراح و معمار اصلی این اندیشه را سهروردی دانست. 


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٢/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته