مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا

متشکل از کشورهای فرانسه/آلمان/بلژيک/ايتاليا/لوگزامبورگ و هلند و نخستين سازمان موفقی است که در سال ۱۹۵۲م برای نظارت بر توليد و فروش ذغال و فولادکه تا آن تاريخ هنوز مهمترين مواد انرژی زا درجهان محسوب ميشد شکل گرفت و مقدمات تشکيل اتحاديه اروپا را فراهم آورد . قبل از آن جامعه دفاعی اروپا بدليل مخالفت فرانسه بجائی نرسيده بود ولی توفيق جامعه ذغال و فولاد اروپا راه را برای تشکيل اتحاديه اروپا فراهم کرد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

فردوسی و مصدق

بــــــــــــنــــام خداوند جان و خرد

كــــــز ايــــن برتر انديشه بر نگذرد

مـــــــــــــصدق سرشته زنيكي ز مهر           در اين خانه در خفته آن نيك چهر

                                  “خــــــــرد دارد و فرو شرم و نژاد

                                  بـــــــود راد و پيروز و از داد شاد“

وطنــــــــخواهي او چو فردوسي است           حــــــكيمانه ، آزاد و انساني است

                                 “نــــــــگر تا نـــيازي به بيداد دست

                                 نــــــــــــگرداني ايـــوان آباد پست “

تـــــــــــعصب ندارد نه نفرت نه جهل            بـــــجز اينكه خواهد زنا اهل ، اهل

                                 “ بــــــه كردار بد هيچ مگشاي جنگ

                                 بــــــــرانديش از دوده و نام و ننگ“

ز افـــــــــــراط و ويـــرانگري كاسته           ز ديــــــوان لاهه چو حق خواسته

                                 “تـــــرا با جـــهان آفرين است جنگ

                                 كه از چه سيـــاه و سفيد است رنگ“

كـــــــــه نفرت ز ضحاك و افراسياب            ز بــــــــــيداد آنان شود باز تاب

                                 بــــــــــــنه كينه و دورباش از هوا

                                 مــــــــــــــبادا هوا بر تو فرمانروا ”

مــــــــصدق به اشرف كه پتياره بود              چـــــو رفتار رستم به سودابه بود

                                 “ زپــــرده به گيسوي بيرون كشيد

                                 ز تــخـــت بزرگيش در خون كشيد“

مــــــــــصدق ستيزي ز نابخرديست                چـــه نامم من آنرا اگر جهل نيست

                                 “ دريــغ است ايران كه ويران شود

                                 كـــــــــــنام پلنگان و شيران شود “

كـــــــــــمانگير آرش كه در تير شد                  همــــان “فاطمي“ بود و زنجير شد

                                “چـــــــــنان شاه بر گاه هرگز مباد

                                نــــــه آنكس كه گيرد از او نيز ياد“

غـــــــــــزالي كه نوروز تحريم كرد                    بــــــه شهنامه تازيد و پاشيد گرد

 

                               “زيـــــــان كسان از پي سود خويش

                               بـــــــــجوئيد و دين اندر آورد پيش“

مــــــــگر نام فردوسي از يـاد برد                  و يــــــــا ارج او را ز دلها سترد؟

                              “بــــــــه هـر كار با هر كسي داد كن

                               ز يــــــــــــزدان نيكي دهش ياد كن “

جـــــفا ديـــــد فردوسي از غزنوي                    مــــــصدق به زندان شد از پهلوي

                              “كــــــسي كــو گذشت از ره مردمي

                               زديـــــوان شـــمر مشمر از مردمي “

كه فـرزند اين آب و خاك اين دواند                   مــــــــــبادا كه فرزند آري به بند

                             “ســــخن چين و بي دانش و چاره گر

                                 نـــــبايد كـــــــه يــــابند پيشت گذر“

مـــــصدق كه بر دل حكومت نمود                     چـو فردوسي از دل حقيقت سرود

                             “ جـــــهان يــــادگار است و ما رفتني

                               بــــــــــــــه گيتي نماند مگر مردمي “

كـــه اسطوره اند اين دو مرد دلير                    بـه عزت در اوج و به دشمن اسير

                              “ شــــــــكاريم يكسر همه پيش مرگ

                               ســـــــــــر زير تاج و سر زير ترگ“

مــزار دو اسطوره در خـــانه شد                     بـــــــه تمثيل اين خانه ويرانه شد

                             “ كه روزي فراز است و روزي نشيب

                              گــــــــهي شــــاد دارد گهي با نهيب “

ولــــــيكن ســرانجام نامي شدند                       بــــــه عزت در عالم تمامي شدند


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر اتديشه آزادی ۳۶۴

مردم جهان چگونه سالار شدند

 

روند دموکراسی در ایرلند کم و بیش مشابه انگلستان است و افزایش قدرت پارلمان در انگلیس باعث قدرت هر چه بیشتر کاتولیکها ی ایرلندی شد که سه چهارم جمعیت ایرلند را تشکیل میدهند اما همواره نسبت به پروتستانها در وضعیت محروم تری بسر میبردند با این وجود پروتستانها نخستین کسانی بودند که علیه بیعدالتی های حقوقی بسیج شدند و لزوم راهیابی کاتولیکها را به پارلمان ایرلند مطرح نمودند ولی دولت انگلستان در پاسخ به شورش بی نتیجه آنها پارلمان ایرلند را بر چید و کشور ایرلند را در داخل امپراتوری بریتانیا ادغام نمود و کاتولیکهای ایرلندی کماکان فاقد حقوق شهروندی باقی ماندند. اما کاتولیکهای ایرلندی آرام ننشستند و آشوب آنان منجر به تصویب "قانون رهائی"1829 شد که به کاتولیکهای صاحب زمین اجازه میداد عضو پارلمان انگلستان شوند . قحطی و گرسنگی سال 1845 نیز فرصتی تازه برای برافروختن آتش احساسات ضد انگلیسی در ایرلند بود که از سوی ایرلندیهای مهاجر به ایالات متحده هم از لحاظ پولی و هم از لحاظ عقیدتی حمایت شد ونهایتا منجر به تصویب قانون استقلال بخشهای کاتولیک نشین ایرلند در پارلمان لندن گردید.

ویژگیهای مردم سالاری ایرلند بر پایه های زیر استوار گردیده:

/احترام به آزادیهای فردی و مصونیت افراد از تعرض حکومتگران.

/ برابری همگان اعم از زن و مرد در مقابل قانون .

/ اختیار دادگاهها برای گنجانیدن حقوق تازه شناخته شده مردم در قانون اساسی.

/حق سخنرانی و بازتاب نظرات احزاب در پارلمان عادلانه و دقیقا به نسبت تعداد کرسیهائی که بدست آورده اند بازتاب مییابد

/مجلس 60 نفره  سنای ایرلند (شورای نگهبان) نیز در دنیا همتا ندارد زیرا 49 عضوآن نماینده فرهنگیان وفارغ التحصیلان دانشگاهها، مدیران و صنعتگران ، کشاورزان و بازرگانانند و فقط 11 نفر بقیه از طرف نخست وزیر منصوب میشوند. گفتنی است که ایرلندیها با علاقه ای استثنائی آداب مذهبی شان را بجا میاورند و در مراسم هفتگی کلیسائی حضور مییابند ولی قانون اساسی هیچگونه موقعیت رسمی برای کشیشان کلیسا قائل نشده و مردمسالاری آزادانه ایرلند را مخدوش ننموده است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ليبرال وطنی

    لیبرالم        لیبرالم        لیبرال

این شعاریست که از تابش او/غرب پیوسته به خود می بالد / شرق

در حسرت اندیشه ی او/روز  ، می گرید وشب می نالد / لیبرالیسم

در اسفار کهن/همه جا مظهر آزادگی است/ نعل وارونه چرا باید زد ؟!

مستم از باده این میکده ، مست/  لیبرالیسم /نه کفر است /نه الحاد/نه اثم

اوگ آوای بلند داد است/ مکتب مستند شوراها ست/مشت کوبنده استبداد است!

لیبرالیسم که به آوای رسا /سخن از مسلک خود میگویم/ مسلکم ، آزادی ست

مکتبم قران است/موطنم ، خاک اهورائی ایران باشد / گر که دشمن نکند ، نفی بلد

مدفنم ، ایران ست/ لیبرالیست ، منم / از ریا بیزارم/رنگ سالوس نگیرد شعرم

وبه تزویر ، نیالایم لب/از چماق تکفیر ، نیست وحشت به دلم/ فا ش باخلق سخن

میگویم/زآنچه در مکتب خود  /  دیده وخوانده ومی پندارم/ نیست اکراه پذیرش در

دین/این خود آوای نص قران است/این مهین موهبت آزادی ست/ به سخن سنجی

سخن این مکتب /ادعا نامه ما را کافی ست/ نفی طوطی صفتی باید کرد/هر که در

مکتب ما گام نهد/هر که در مکتب ما گام نهاد/بند قلاده تقلید گسست / در دروازه

آزادی نیست/ گر که مانند قرون وسطی /غل وزنجیر به پایم فکنند /غل وزنجیر

به پایم فکنند/ لنگ لنگان ره این وادی را/به یکی غمزه ساقی پویم / به دگراندیشان

به جوانان برومند وطن/ به همه خرد وکلان/به کسانی که حقیقت جویند/ با بیان

محکم /ز فراسوی زمان/با زبان قران/ " فبشر " می گویم /در پذیرفتن دین /

در سخن گفتن واندیشیدن/ وبه اکناف جهان گردیدن/سره وناسره را سنجیدن  /   --

لیبرالیسم/همین است/ همین !  /  یعنی امعان تسلط بر نفس/ یعنی امکان تسلط

بر مال/ یعنی آزادی فکر/یعنی آزادی گفتار وقلم/ یعنی آزادی دین/ یعنی آزادی

اندیشیدن / من ز آوای بلال حبشی/از بلندای منار مسجد/از گران واژه گلبانگ

" فلاح "/غزل ناب رهائی خواندم /واز آن نشاء ت پاک/ ژاله دیده به گلواژه او

افشاندم .                         

                      << از کتاب تلخ وشاد وطنم ..... اثر فریدون ضرغامی >>

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

يک پيشنهاد

اگر رئیس جمهور ایران بودم

 

سالها قبل از حوادث تروریستی 11 سپتامبر و وقایع خونبار پس از آن در سراسر گیتی، زنده یاد مهندس مهدی بازرگان در پاسخ به این سئوال که آیا اسلام در ذات خود ضد غربی، ضد دموکراسی و از درون متمایل به بنیاد گرائی افراطی و موافق با تروریسم  است و به عنوان بخشی از تهدید جهانی علیه تمدن غرب محسوب میگردد؟ طی مقاله ای با عنوان "آیا اسلام یک خطر جهانی است" در روزنامه لوموند با ذکر آیاتی از قرآن کریم و تائید بزرگانی چون (ولتر) و (گوته )پاسخی مستدل داد ولی متاسفانه اسلام نمایان کوته فکر ورادیکال بلافاصله در روزنامه کیهان هوائی نسبت به مقاله مستدل مهندس بازرگان جبهه گرفته،با ذکر احادیثی از (واقدی) و (بیهقی) برکار زشت(ترور) مهر تائید(اسلامی) زدند که نهایتا منجر به چاپ کاریکاتورهای توهین آمیز و ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد گردید.

اینک که خطراتی جدی میهن عزیزمان را تهدید میکند وظیفه انسانی ، ملی و میهنی خود میدانم که در چهار چوب یک موافقت نامه فرضی"ثبات و همکاری با آمریکا" و بمنظور اعتماد سازی متقابل ، دیپلماسی باز دارنده و حل و فصل مناقشات موجود، طرح زیرین را خطاب به هم میهنان گرامی عرضه دارم، امید اینکه نهایتا مورد عنایت و استفاده مسئولین و بسود امنیت ایران و جهان قرار گیرد:

1-    آقای سلیمان دمیرل رئیس جمهور ترکیه در سال 2000طرحی با عنوان پیمان ثبات قفقاز برای حل و فصل مسالمت آمیز درگیریهای این منطقه نظیر منازعات ارمنستان با آذربایجان و جنگ روسیه با چچن مطرح نمود که ایران و آمریکا نیز بایددر این طرح نقش اساسی خود را ایفا نمایند.در صورتی که ایران با قرار دادن  طرح تاسیس اتحادیه منطقه ای روی میز مذاکره و آمریکا با حضور خویش ،بعنوان نقشی اطمینان ساز و متوازن کننده میباید ایفای وظیفه کنند .

2-    ایران تعهد نماید که برای مقابله با شیوع تروریسم و ممانعت از شکل گیری زمینه های تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان بکمک و از طریق اجرای بند های یکم و هفتم این موافقت نامه   کمک لازم را بنماید.

3-    ایران تعهد نماید برای حل و فصل مساله دردناک اعراب و اسرائیل به شیوه ایکه مورد تائید طرفین دعوا باشد از هیچ کوششی مضایقه ننماید.

4-    ایران آمادگی خود را برای امضای پیمان ممانعت از نکثیر سلاحهای کشتار جمعی در سطح جهان اعلام نماید.

5-    ایران به آرام ساختن احساسات ضد غربی در منطقه کمک نماید.

6-    ایران آمادگی خود را برای عذر خواهی و پرداخت غرامت به گروگانهای سفارت آمریکا اعلام دارد.

7-    به منظور کمک به صنعتی شدن افغانستان بعنوان تنها راه مقابله با کشت خشخاش و همچنین حل پرونده هسته ای ، ایران و آمریکا موافقت اصولی خویش را با تاسیس یک کنسرسیوم جهانی برای غنی سازی صنعتی ارانیوم ایران در شهر هرات افغانستان اعلام ، و ایران تعهد نماید به محض آماده شدن امکانات کلیه فعالیتهای تحقیقاتی خود رانیز به افغانستان منتقل نماید.توضیح اینکه در اروپا نیز فقط کشور هلند برای بقیه کشورهای اروپائی عمل غنی سازی اورانیوم را انجام میدهد.

8-    آمریکا آمادگی خود را برای عدم کاربرد زور و تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فی مابین اعلام نماید .

9-    امریکا دستور آزاد سازی کلیه حسابها و اموال مصادره شده ایران را صادر نماید.

10-آمریکا کلیه قوانین خود را که باعث محدودیت برای ایران در زمینه های تجاری یا اقتصادی است نظیر عبور خطوط نفتی حذف نماید.

11- عادی سازی فعالیتهای سیاسی و فرهنگی و دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته شود.

12- آمریکا ضمن عذر خواهی از دخالت در کودتای ننگین 28 مرداد آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام و این مهم را نیز در دستور کار مذاکرات قرار دهد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

سوشال انجینرینگ/مهندسی اجتماعی

 

در گذشته نیاز به اصلاح و نوآوری در مسائل سیاسی و اجتماعی بندرت و با دشواری روی میداد و معمولا طبقه حاکم نیز تحکیم امتیازات ویژه خود را در تثبیت اوضاع اجتماعی و محافظه کاری به معنای کنسرواتیو میدید و طبعا از هر گونه اصلاحی روی گردان بود و اغلب در برابر آن بخشونت متوسل میشد چنانکه دولت آقای خاتمی که قصد انجام اصلاحات داشت هر نه روز با یک بحران ساختگی و گاه وحشیانه روبرو بود ولی امروز بدلائلی که ذکر آنها در این مقال نمیگنجد اصلاح و نو آوری در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی کشور ضرورت پیدا کرده و طبعا مسائل وسیعترین اقشار جامعه یعنی زنان در قالب ورزش و حجاب / کارگران در قالب قانون کار و حقوق و مزایا / دانشجویان و استادان در قالب دموکراسی و آزادی قبل از سایر نیازهای طبقات اجتماعی رخ نموده است که حل آنها جز از طریق و بکمک دانش مهندسی اجتماعی میسر نیست.

مهندسی اجتماعی کوششی سنجیده است برای جلوگیری از مشکلات اجتماعی آینده و در جهت بهبود جامعه فردا که همواره در تغییر خواهد بود. اگوست کنت نخستین اندیشمندی است که دریافت پیش بینی آینده جامعه هم میسر است و هم ضروری. بهبود هر یک از شئون اجتماعی بهبود شئون دیگر را طلب میکند و هر اصلاح جزئی گامی است بسوی اصلاح کلی جامعه . در سالهای اخیرمشاهده میکنیم ، بسیاری از جوامع و از آن جمله دو کشور چین و هندوستان به وسیله نقشه های دقیق پنج ساله خود و با بهره مندی از دانش مهندسی اجتماعی ، سخت به پیش تاخته اند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اعلاميه جهانی حقوق بشر

 بند ۱۹

 هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقائد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جنگ يا صلح ؟

جنگ از الفاظ خیزد وز معانی آشتی

 

"روزی دو سه رسولان آمدند و شدند تا مگر صلحی افتد، نیفتاد و  کارهای علی تکین راست کرده آیدبجنگ یا به صلح که بادی در سر وی   نهاده اند "                      "تاریخ بیهقی"

  گر صلح کنی لطیف باشد           

  در وقت بهار مهربانی         " سعدی"

 کار یزدان ، صلح و نیکوئی و خير

                                   کاردیوان ،جنگ و زشتی و شر است

                                    "ناصر خسرو"

  ولیکن چو در جنگ خواری بود 

  گه آشتی  بردباری  بود                                                      

                                    "فردوسی"

ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای

صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست

                                         "سعدی"

 

اقدامات جنگی ایالات متحده آمریکا در سال 2001م علیه طالبان و در سال 2003م علیه عراق نمونه هائی برای درگیری نظامی آینده به شمار میرود که با استفاده از سلاحهای بسیار پیشرفته فقط اهداف بسیار ارزشمند نظامی و اقتصادی را هدف قرار میدهد و به ویژه تجربیات این دو جنگ نیز باعٍث  شده که آمریکا بکرا ت اعلام نماید که قصد پیاده کردن نیرو در خاک ایران را ندارد. سابقا برای کاستن از وحشت و ویرانی جنگ اغلب سخن از "جنگ عادلانه" میشد و با مکانیزمهائی نظیر" پیمان ژنو" میکوشیدند تا حتی المقدور از وحشیگری و بربریت جنگ بکاهند ولی بتدریج مردم دریافتند که جنگ هرگز نمیتواند بر حق و عادلانه باشد و همه ملتهای متمدن باید جنگ را تقبیح کنند و بجای آن از مذاکره و دیپلماسی بهره جویند.

اعلان رسمی جنگ نیز امری مربوط به گذشته های دور است و آخرین اعلان رسمی آغاز جنگ مربوط به سال 1939 م است که سفرای انگلیس و فرانسه  در برلین به آلمان نازی اعلان جنگ دادند، از آن پس جنگهای بسیاری در جهان رخ داده نظیر جنگ ایران و عراق و جنگهای مکرر اعراب و اسرائیل ، هند و پاکستان و حملات آمریکا به عراق و افغانستان که جملگی بدون اعلان رسمی و فقط بدنبال یک سری تبلیغات رسانه ای علیه  یکدیگر رخ داده است و جنگهای آینده نیز حتی ممکن است بصورت حملاتی نا شناخته و بدون قبول مسئولیت آن از سوی هیچ کشوری صورت پذیرد به ویژه حمله ناگهانی به کشوری چون ایران که از هیچ سوئی نتوانسته امنیت خود را حتی روی کاغذ تامین کندو با همسایگان شمالی،جنوبی ، شرقی و یا غربی خویش قرار داد اتحاد و یا عدم تجاوزی را امضا نماید.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۶۳

ایران

 

مشروطیت یکی از بزرگترین وقایعی است که در تاریخ ایران روی داده و میرفت که بالاترین تحول را در کلیه شئون سیاسی و اجتماعی وفرهنگی ایران بوجود آورده و حکومت استبدادی را که از اول خلقت تا آن دوران در ایران فرمانروائی میکرد واژگون سازد و هدفش آن بود که حکومت ملی را که پایه اش بر اندیشه نوین و آزادی عقیده و تساوی حقوق و رشد فکر و مردمسالاری است در ایران استوار سازد و مردم را در وضع قوانین مناسب با اخلاق و خیر و صلاح جامعه ای باز و آزاد مخیر نماید لیکن متاسفانه انقلاب مشروطه قبل از اینکه بتواند ریشه های خود را در جامعه گسترده و دوام آورد در سال 1287با کودتای محمد علیشاه که از حمایت شیخ فضل الله نوری و لیاخوف روسی برخوردار بود روبرو گردید.بار دوم در سال 1299رضا شاه با حمایت سید ضیاء و برنامه ریزی  دولت انگلیس و بار سوم نیز محمدرضا شاه درسال 1332 با کمک امریکا دست به کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق زد که در نتیجه آین اقدامات ضد دموکراتیک آنهم در کشوری که هیچ پیشینه ای در سنت اندیشه های دموکراتیک سیاسی نداشت دیگر رمقی برای مشروطه باقی نگذاشت هرچند پاره ای اصلاحات سیاسی نظیر حق زنان برای شرکت در انتخابات و شرایط مساوی برای استخدام در دستگاههای دولتی فراهم شد تا سنگ بنای نهادهای دموکراتیک بعدی باشد که حتی قدرتمندان فوق متحجر آتی نیز علیرغم تلاشهای جاهلانه و فراوان موفق به نابودی کامل آن نشدند .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

جمهوری

 

جمهوری در اصل به رژیم دموکراتیک پارلمانی اطلاق میشود که یکم/ زمامدار از سوی اقشار مختلف مردم انتخاب شود .دوم/ اصل تفکیک قوا رعایت شود.سوم/ ،توارث در آن دخالتی نداشته باشد و چهارم مدت زمامداری نیز محدود باشد. طبیعی است که فقدان هر یک از شرایط مذکور از جمهوریت نظام کاسته و بر ثقل سلطنتی آن می افزاید.

پیش از پیدایش جنبشهای جمهوریخواه که مشروعیت سیاسی خود را از آراء مردم میگیرند ، در سراسر جهان حکومتها اعمال قدرت خود را با نظریه حق الهی توجیه میکردند چنانکه در هندوستان شاهان را دواپوترا (پسر خدا) مینامیدند. در کشور چین خاقان را تی ین مینگ (فرزند آسمان) میگفتند و سلسله پادشاهان ژاپن نیز به (خدای آفتاب ) میرسید.در کشورهای اروپائی نیز حق الهی سلطنت تا سال 1689م در انگلیس و تا زمان انقلاب در کشور فرانسه به رسمیت شناخته میشد.در کتیبه داریوش شاه هخامنشی نیز میخوانیم " بخواست اهورامزدا من شاهم .اهورامزدا شاهی را بمن عنایت فرمود." نظام الملک وزیر ملک شاه سلجوقی نیز در سیاستنامه مینویسد: " ایزد تعالی در هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد."

امروز اغلب قدرتمندان جهان سوم همه شواهد علمی را نادیده انگاشته و بدون رعایت اصول اساسی و چهار گانه( جمهوری) این نام را بر خود مینهند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۶۲

مردم جهان چگونه سالار شدند

 

بروز و ظهور رنسانس که بین قرون 14 تا 16م در زمینه ادبیات وعلوم و صنایع ابتدا در کشور ایتالیا و آنگاه در فرانسه ،آلمان و اسپانیا و هلند و سر انجام سراسر اروپا را در نوردید.يکی از مهمترين موجبات پيشرفت نوزائی در اروپا کشف آثار باز مانده علمی و فلسفی يونان باستان بود که مردم اروپا طی هزار سال دوران قرون وسطی از وجود آنها بکلی بيخبر بودند و اگر چه اين آثار در اختيار مسلمين بود و با فتح بيزانس بدست اروپائيان افتاد ولی متفکرين اسلامی بدليل شرايط مستبد پرور منطقه از اشاعه بدون سانسور آنها هنوز هم شديدا دلنگران و متوحش هستند.ایتالیا از دیر باز سرزمین هنر و آثار عتیق بود و وجود شهرهای پر از مجسمه و بناهای قدیمی از دوره تمدن شکوفای عهد عتیق و رم باستان برای مجسمه سازان و نقاشان بزرگ دوره رنسانس نظیر میکل آنژ فرصتی استثنا ئی آفرید تا با تقلید از هنرمندان یونانی و رم باستان به زیبائی توجه کرده و بخلق آثاری بکوشند که طی هزار سال قرون وسطی در نظر متعصبان دین مسیح کفر محسوب میشد ، اما در دوره رنسانس ، هنرمندان علاوه بر الهام از موضوعات مذهبی ، از داستانهای یونان قدیم و افسانه های هومر و ویرژیل نیز بهره مند شدند و این هنرنمائیهای تازه حتی به منابر وعظ و خطابه و کلیساها کشیده شد . این قبیل تاثیرات در ادبیات دوره رنسانس بمراتب بیشتر از تاثیر آن در آثار هنری بود .فتح قسطنطنیه بدست سلطان محمد دوم 1453م نیز باعث مهاجرت عده زیادی از علمای مسیحی به اروپا شد .آنها کتابهای زیادی از دوران باستان با خود داشتند وچون به ایتالیا مهاجرت کردند علوم و ادبیات یونان باستان را با خود به ان سرزمین منتقل ساختند و چون صنعت چاپ نیز در سال 1754 م اختراع گردید کمکی بزرگ به انتشار گسترده این آثار کرد و در نتیجه نهضت امانیسم در اروپا پا گرفت و فعالیت علمی اومانیستها دوران رنسانس را بوجود آورد که طی آن پادشاهان و امرا و ثروتمندان ، قصرها ، کلیساها و کتابخانه ها و تابلوهای نقاشی سفارش  میدادند و بزرگان علم و هنر را چنان محترم میداشتند که یکبار یکی از هنرمندان مرتکب قتلی شده بود ، او را دستگیر و نزد پاپ آوردند ولی پاپ گفت " کسانیکه در هنر خود یکتا و بی همتا شوند نباید مطیع قانون باشند" هنرمندان بزرگی نظیر رافائل، لئوناردو وینچی، محصول این دوره اند و آثار بجا مانده و عظیمی نظیر کتابخانه معروف واتیکان و موزه لوور پاریس  و فون تن بلو ساخته این دوران است. اما مردم ایتالیا علیرغم چنین سابقه درخشانی برای استقرار دموکراسی با تحولات دردناکی روبرو شدند که در نتیجه آن بیشتر از بیست سال زیر سلطه فاشیسم بودند و پس از جنگ جهانی نیز قدرت واقعی طی سالهای طولانی بدست مافیا بود لیکن سرانجام به برکت همه پرسی سال 1993 م و تن دادن بیک باز سازی اساسی بود که نظام دموکراتیک واقعی در این کشور برقرار گردید و بموجب همین اصلاحات اینک رقابت دو قطبی بین راست و چپ میانه در انتخاباتی آزاد شکل گرفته است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

 

گاريسون استيت / دولت پادگانی

 کشوری را گويند که به شيوه نظامی سازماندهی شده / کشوری که کنترل شديد سياسی بر آن حاکم است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته