مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۶۱

اوگاندا

 

از سال 1962 یعنی  زمان کسب استقلال از انگلستان ، مردم اوگاندا تجربیات متعددی را از سر گذرانده و با وجودیکه هنوز روح بد بینی ناشی از سالها خشونت سیاسی را فراموش نکرده اند ولی بتدریج مباحث مربوط به دموکراسی و شیوه ای که رسیدن بیک قانون اساسی مفید و آبرومند را فراهم آورد بحث اصلی دانشجویان و روشنفکران این کشور  است و بسیاری از مردم اوگاندا هم اینک دریافته اند که دموکراسی تجمل یا آرمان صرف نیست بلکه برای توسعه عدالت و اداره کردن صحیح کشور ضرورت دارد.انگلستان در دوران استعمار اوگاندا بدلائل اقتصادی به توسعه جنوب این کشور اقدام نمود ضمن آنکه از شمال کشور بعنوان منبع ذخیره برای سرباز گیری و نیروی کار بهره میبرد و همین امر باعث شد که با قطبی شدن شمال و جنوب این کشور، پس از استقلال شاهد خشونتهای متعددی باشد و طبعا حکومتها نیز همواره از ساده ترین راه یعنی سرکوب بهره میجستند. در سال 1969 اوگاندا تبدیل بیک کشور تک حزبی شد تا بتوانند انتخابات را بر گذار کنند . اما کودتای سرهنگ ایدی امین برگذاری انتخابات تک حزبی را نیز ناکام گذاشت و همه احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کرد و پس از معرفی خود بعنوان رئیس جمهور مادام العمر دستور اخراج کلیه تجار آسیائی تبار اوگاندا را که اقتصاد این کشور در دستشان بود صادر نمود و آنگاه به کشتار روشنفکران و ناراضیان سیاسی پرداخت ، تعداد تلفات این دوران سیاه را تا 250000 نفر گزارش کرده اند. اینک حکومت اوگاندا در دست "جنبش مقاومت " است ولی به برخی از رفتارهای این جنبش نیز ایراداتی به ویژه در شیوه انتخابات دو درجه ای (نظیر ایران) وارد است احزاب سیاسی هم در عین حال که قانونا ممنوع نیستند اجازه ندارند آشکارا وارد رقابت انتخاباتی شوند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اعلاميه جهانی حقوق بشر

بند ۱۸

هر کس حق دارد از آزادی فکر / وجدان و مذهب بهره مند شود/اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده وايمان است و نيز شامل آموزش دينی و اجرای مراسم دينی است. هر کس مينواند از اين حقوق به تنهائی يا گروهی بطور خصوصی يا عمومی برخوردار باشد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مشاهير جهان

آشنائی با مشاهیر جهان

 

جان میلتن یکی از بزرگترین شعرای انگلستان و اثر معروف او (بهشت) یکی از ارکان مهم ادب اروپا بشمار میرود . میلتن در آثار خود روح رنسانس و مسیحیت را بهم آمیخت . وی بیست و یکسال داشت که "سرود تولد مسیح" را  آفرید و این اثر یکی از بهترین آثار نظم انگلیسی محسوب است. تا پنجاه سالگی عمر میلتن در مبارزات سیاسی سختی علیه شاه و استبدا د و به دفاع از آزادی قلم و بیان گذشت و در این راه حتی چشمان خود را از دست داد ولی از پای ننشست و در دوران پیری و کوری دو شاهکار ادبی و فنا ناپذیر خود "بهشت گمشده" و " بهشت باز یافته" را پدید آورد:

" اکنون همه جا را صلح و صفا گرفته ، از هیچ جا صدای جنگ و جدالی بگوش نمیرسد. نیزه ها و سپرها بیکار و بی مصرف از دیوارها آویخته شده اند . ارابه های جنگی که همیشه با داسهای بران خود مرگ و خون همراه میاوردند در گوشه ای افتاده اند و دیگر خون دشمنان از آنها فرو نمیچکد . شیپورهای جنگ خاموش گشته اند . پادشاهان بیصدا و هراسان در جای خود نشسته اند ، زیرا دلشان از نزدیکی خداوند خبر میدهد" .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جلوه های ويژه و فراموش شده

بنـــــــــــام خداونــــــــــد بـاز آفرين               خداونــــــــــد عقل و خداوند دين  

خـــــــــــداونـــــــد نيكي خداوند مهر              خداونــــــــد خلقت گر خوب چهر

خــــــــــــدا پــــــــــايه هر تمدن نهاد              چه شرقـــي چه غربي خدا بر نهاد

مسيـــــــــــــح ع و محمد)  خدا برگزيد        كه فرهــــــنگ آنان به ايران رسيد

 

در ايــــــــران كه فرهنگ زردشتع بود          يگانه پــــــــرستي روا گشت زود

بـــــــــه تقريب اديان چو رو كرده ايم             كنــــــون ما به تلفيق خو كرده ايم

كه فـــــــــرهنگ تلطيف انديشه هاست            گــــل شاخه ها از بن ريشه هاست

مسيــــح (ع) و مـحمد(ص) يتيم اند و پاك             رحيم اند و بخشنده در روي خاك

 

گــــــــزيــــنـش نموده  خدا آن دو را              كــــــه رحمت فرستد مرا هم تو را

پيـــــــــــــمبر به بوسه سفارش نمود             بــه عطر و به احسان گرايش نمود

بــــــــــه افـــــعال نيكو به اقوال شاد              بــــه دوري ز كبر و گرايش به داد

بــــــــــــــه ياري رساندن گرفتار را               عيــــــــــــــادت  رفيقان  بيمار را

 

محــــــــــبت بــــه همسايگان داشتن              نهـــــــــــال رفاقت به دل كاشتن

محمد ص  یهودی ، مسلمان  نمود                نه با بمب ، با لطف و احسان نمود

خطابش نبود  اینکه او دشمن است                و یا خاک و خاکسترش بر من است

بـــــــــــــه آزاد كردن خلايق زترس             “تســاهل“ به انسان همي داد درس

 

ترحــــــــــم به حيوان سفارش نمود             “تزاحـــم “ سفارش به كاهش نمود

“تجـــــــسس“ حــــرام و تنفر از آن              كنيـــــد اجتناب از “گمان “ بيگمان

حـــــــــكومت “ به آراء مردم نمود           رســــــالت “ به امر خدا می نمود

بــــــــه جنگ احد مشورت پيشه كرد             “كرامــــت“ در اطرافيان ريشه كرد 

 

محــــــمد (ص) به مردم تفاخر نداشت           به “هيــــچ امتيازي“ تظاهر نداشت

ز آيـــــــنـــــــــــدگان  ستمكار گفت                 ز اطرافــــــــــــيان مدد كار گفت

ز مـــــــــعروف و منكر كه والي كند               وزيــــــــــر صديقي كه حالي كند

ز انــــــــواع ظلــــم و ستم باز گفت               زافعــــال واقوال واحساس گفت 

          

گرفتــــــــار ديـــــــدي شماتت مكن                 اسيـــــــــــران اسير خجالت مكن

زتـــــــحقير و دشنـــــام كن اجتناب                 اگر جستـــــــجو مي كني دين ناب

تفـــــــــاخر به انسان برازنده نيست                كسي پيـش كس برده و بنده نيست

مســـــــــــلمان كسي بود در نزد او                 که  عادل  در اقدام  و در  گفتگو.


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

درود بر جوانان دانشمند

 

           اين غنی سازی افتخاری هست

                                   رنج آن در نگاهداری هست!


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۶۰

مردم جهان چگونه سالار شدند

اوکراین یکی از کشورهای اروپای شرقی است که در سال 1991 از اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد.این کشور 52 ملیون جمعیت دارد که 73% اوکرائینی ، 22%روس و بقیه یهودی، بلاروس ، بلغار و لهستانی هستند . نهادهای دموکراتیک نوپای اوکراین بدلیل فقدان سنتهای دموکراتیک در سالهای نخست پس از استقلال ضعیف بودند و جامعه مدنی پس از هفتاد سال تحمل استبداد ناشی از سیستم تک حزبی کمونیستها ،کار انتقال به دموکراسی را پیچیده میکرد . احزاب سیاسی متعدد نیز وضع مالی و سازمانی ضعیفی داشتند با اینهمه هوشیاری مردم عامل مهمی بود برای اجرای انتخاباتی آزاد و دموکراتیک در سالهای 1991 و 1994 که از سال 1922که اوکراین بصورت یکی از جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده بود هرگز نظیر آن مشاهده نشده بود. البته پس از مرگ استالین در سال1953پیشروی بسوی دموکراسی با چاپ آثار نویسندگان و شعرای ممنوع القلم و فعالیت شجاعانه کسانی که ارزشهای دموکراتیک را پاس میداشتند و جنبش دگر اندیشی را با اعلام وفاداری به بخشهائی از قانون اساسی اتحاد شوروی که آزادی بیان و مذهب را تضمین میکرد برپا نگهداشتند و به ترویج حقوق بشر همت گماشتند . بسیاری از فعالان حقوق بشر به بهانه تبلیغ علیه نظام به هفت تا دهسال زندان محکوم شدند. در دوران "گلاسنوست ، فضای باز سیاسی" میخائیل گورباچف ، سازمانها و فعالیتهای دموکراتیک بسرعت گسترش یافت و تظاهراتی در کیف پایتخت اوکراین شکل گرفت که بسرعت در سایر شهرها نیز رواج یافت و سر انجام به معادن ذغال سنگ و سایر اتحادیه های کارگری کشیده شد . فشار مسالمت آمیز از سوی جامعه مدنی در سقوط حاکمیت شوروی نقش اساسی ایفا نمود زیرا گروههائی که برای استقلال مبارزه میکردند به اندیشه های دموکراسی لیبرال و ارزشهای بازار آزاد معتقد بودند . جنبش مردمی اوکراین نیز به همت نویسندگان ، محققان ، و زندانیان سیاسی پیشین در سال 1989 با ساختاری دموکراتیک و مردمی بوجود آمدو بسرعت توانست بیش از هفتصد هزار نفر را عضو گیری نماید. در ژانویه 1990 مردم اوکراین با ساختن زنجیره انسانی بطول 500 کیلومتر و با شرکت بیش از 500000 نفر از مردم کیف توانستند بیش از 25% از کرسیهای پارلمان را بدست آورند . از آن پس حمله به رهبران سیاسی از سوی رسانه ها کار گروههای سازمان یافته جنایتکار تلقی میشد و بخصوص پس از انتخاب رئیس جمهور کوچما خشونت سیاسی کاهش یافت. با پایان گرفتن محدودیت ها، زندگی مذهبی نیز حیات دوباره ای یافت ولی رهبران کلیسا اکثرا خود را از زندگی سیاسی برکنار نگه داشتند . حقوق بشر و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی حمایت شد وهر چند گهگاه این حقوق مورد تجاوز قرار میگرفت ولی در قوانین کیفری و دیگر منابع قانونی مدون گردید. هنوز مسائل حل نشده برای تداوم یک دموکراسی پایدار باقیمانده اما رشد مدام جامعه مدنی و احزاب و نهادهای دموکراتیک و از همه مهمتر صداقت و راستگوئی زمامداران دلائل کافی برای خوشبینی را بوجود آورده است و مردم با وجود چند سال رکود اقتصادی شدید همچنان به ارزشهای دموکراسی نظیر افزایش مطبوعات و فرایند انتخابات دموکراتیک امید بسته اند.اوکراین از روند انقلابات رنگین نیز بی نصیب نماند و این روزها (انقلاب آبی علیه نارنجی) یعنی حضور مردم در پای صندوقهای رای با شال و کلاه آبی رنگ در حمایت از یانوکوویچ 25% آراء را نصیب او کرد و حزب تیمیشکو که پانزده ماه قبل با پوشیدن لباسهای نارنجی و حضور چندین روزه خود در خیابانها یوشچنکو را بقدرت رسانده بودند فقط توانست 17% آراء را از آن خود کند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

جامعه بسته/جامعه مختنق/جامعه ايستا/ جامعه طبقاتی/

به جامعه ای گفته ميشودکه در آن تحرک طبقاتی بسيار دشوار است بگفته پوپر:حاکمان ابد مدت در پيشگاه مردم قبول مسئوليت نميکنند و پاسخگوی احدی نيستند .در يک جامعه بسته علاوه بر ديکتاتور معمولا تعداد بيشماری ؛جوجه ديکتاتور ؛هستند که آنها نيز نبايد حساب اعمال و غفلتهای خود را به کسی پس بدهند . در چنين جامعه ای خطر رشد بی پايان قدرت نظامی که بمردم پاسخگو نباشد همواره صلح جهانی را به مخاطره مياندازد. جوامع بسته همانطور که در شوروی مشاهده کرديم بتدريج  انديشه های خلاق در بسياری از رشته ها خالی ميشوند و اگر توفيقی دست دهد معمولا در کارهائی است که ظاهرا به تحکيم موقعيت نظام طبقاتی جامعه مختنق و ايستا بصورت مقطعی کمک ميکند. در چنين جامعه ای تبعيض و فساد و فقر همواره حرف اول را ميزند زيرا :

            خشت اول چون نهد معمار کج               تا ثريا ميرود ديوار کج


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۵۹

مردم جهان چگونه سالار شدند

 

مردم اوروگوئه پس از تاریخ کوتاه استعماری، انقلاب استقلال طلبانه و آزاديبخش خود را بسال1811م و به رهبری خوسه آرتیگاس آغاز کردند ، آرتیگاس تفکر فدرالیسم را از انقلاب آمریکا و حقوق بشر را از اندیشمندان انقلاب کبیر فرانسه وام گرفت و یکی از قدیمی ترین نظامهای دموکراتیک حزبی را در جهان پایه گذاری کرداما این کشور کوچک برغم سابقه طولانی دموکراتیک بارها دچار افت و خیز سیاسی شده ولی هر بار بکمک مهندسی سیاسی و بهره مندی صحیح از قدرت قانونگذاری مشکلات را از سرزمین خویش دور نموده. آخرین بار جمعی از نظامیان به سال 1980 م تلاش کردند که با تغییر مختصری در قانون اساسی دیکتاتوری نظامی را نهادینه کنند . سندی به همه پرسی گذاشته شد که بموجب آن دولت موظف بود فعالیت احزاب را تا میزان محدودی برقرار کند و به مخالفان بصورتی نظارت شده اجازه فعالیت بدهد ولی نتیجه همه پرسی منفی بود و فعالیت آزادانه احزاب مجددا احیا گردید.

کشور نمونه، کودتای طویل،کودتای خوب، دیکتاتوری بدون نقض حقوق بشر ، و اروگوئه خوشبخت از جمله اصطلاحات سیاسی است که در تاریخ هیچ کشور دیگری درجهان بجز اروگوئه نمیتوان همتائی برای آن پیدا کرد.

اثر زیر بخشی از  شعر خانم خوانا ایبار بورو شاعر اوروگوئه ایست که ازجمله زیباترین شاهکارهای شعر جهان محسوب گشته است:

 

                              وعده گاه     cita

از جمله پوششها ، تنها روپوش سیاهی برتن دارم.

با رنگ پریده و نگاه پر شوق آمده ام.

در دیدگانم برق ستاره سحری میدرخشد.

میبینی: اصلا آرایش نکرده ام . هیچ زر و زیوری همراه ندارم.

یک روبان رنگین، یک بوته گل کوکب نیز با خود نیاورده ام.

حتی آن دو گوهر قیمتی را که بر کفشهای راحتی خود داشتم

نیز برداشته ام.

امشب بی زر و گوهر ، بی گل و گیاه بنزد تو آمده ام تا چون گل زنبق

نو شکفته ای تر و تازه باشم.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

جامعه باز/ جامعه پویا / جامعه سعادتمند/

اصطلاحا به جوامعی گفته میشودکه در آن اعضای طبقات گوناگون میتوانند بدون برخورد با موانع سنتی یا قانونی به طبقه بالاتر و به ویژه به طبقه حاکمه راه یابند. در یک جامعه باز اصلی ترین وظیفه دولت ، تشخیص و حمایت از مصلحت جامعه ( نه نظام) و احترام به حقوق مردم و حفاظت از سعادت آنها و نه صرفا تحکیم موقعیت زمامداران است . پوپر میگوید : چون دیکتاتوری از دید اخلاقی غلط است فقط در یک جامعه باز میتوان دولت را بی خونریزی خلع نمود، ما نمیتوانیم بدون خونریزی از شر حکومت دیکتاتوری خلاص شویم و معمولا حتی با خونریزی هم نمیتوانیم ، دیکتاتوریهای امروز خیلی نیرومند هستند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

دشمن واقعی

شصت ويکهزار شهر وروستای نامقاوم کشور در انتظار زلزله بعدی هستند !  نوسازی ومقاوم سازی را از همين امروز و در سراسر کشور بصورت جدی آغاز کنيم و بخاطر داشته باشيم که مسکن مقاوم وامن جزء نيازهای اوليه هر انسانی است .


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اعلاميه جهانی حقوق بشر

 

بند۱۷(۱) هر شخص به تنهائی يا به صورت گروهی حق مالکيت دارد.

بند ۱۷(۲) کسی را نميتوان خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

پيامبر اسلام ص از زاويه نگاه ويکتور هوگو

                         سال نهم هجرت l,an neuf d l,hegire

ميدانست كه پايان عمرش فرا رسيده . هميشه متفكر بود و به هيچ كس ملامتي نميكرد،هنگاميكه راه ميرفت ،از همه سو بدو سلام ميگفتند واو همه را به مهرباني پاسخ ميداد.

با اينكه حتي بيست موي سپيد در محاسن سياهش ديده نميشد ،هر روز خستگي بيشتري در او محسوس بود .گاهي به ديدار شتري كه آب ميخورد بر جاي ميايستاد.زيرا بياد روزگاري ميافتادكه خود شترهاي عمش را به چرا ميبرد .

همواره مشغول نيايش بدرگاه پروردگار بودبسيار كم غذا ميخوردغالبا براي رفع گرسنگی سنگي به روي شكم ميبست .بادست خويش شير گوسفند هايش را مي دوشيد  هنگاميكه لباسش فرسوده ميشد ،خودش روي زمين مينشست و آنرا وصله ميكرد .هر چند ديگر جوان نبود و روزه داري از نيروي او ميكاست درهمه روزهاي رمضان،مدتي درازتر از ديگران روزه دار بود .

شصت وسه سال داشت كه ناگهان تبي بر وجودش راه يافت .قرآن را كه خود از جانب خداوند آورده بود ،سراسر باز خواند .آنگاه پرچم اسلام را بدست سعيد داد و بدو گفت :اين آخرين بامداد زندگاني منست .بدان كه خدائي جز خداي واحد نيست  . آرام بود ،اما نگاهش نگاه عقابي بلند پرواز بود كه مجبور به ترك آسمان شده باشد .آن روز مثل هميشه ،در ساعت نماز، بمسجد آمد .به علي تكيه كرده بود و مومنين بدنبالش مي آمدند . پيشاپيش ايشان همه جا پرچم مقدس در اهتزاز بود .هنگاميكه به مسجد رسيدند ،وي بارنگ پريده ،روي به مردم كرد و گفت : هان، اي مردم ، همچنانكه روز روشن خواه و ناخواه بپايان ميرسد دوران عمر انسان را نيز سرانجامي است .ما همه خاك ناچيزي بيش نيستيم .تنها خداست كه بزرگ و جاودان است .اي مردم اگر خداوند اراده نميكرد ،من آدمي كور و جاهل بيش نبودم.

كسي بدو گفت :اي رسول خدا ،جهانيان همه ،هنگاميكه دعوت ترا در راه حق شنيدند ،به كلامت ايمان آوردند وروزي كه تو پاي به هستي نهادي،ستاره اي در آسمان ظاهر شد . اما او دنباله سخن گرفت و گفت : با اينهمه ساعت آخرين من فرا رسيده . اكنون فرشتگان آسمان در باره من مشغول شورند .گوش كنيد :اگر من از يكي از شما به بدي سخن گفته باشم ،هم اكنون وي از جاي برخيزد و پيش از آنكه از اين جهان بروم ،بمن دشنام گويد و مرا بيازارد .اگر كسي را زده ام ،مرا بزند . آنگاه چوبي را كه در دست داشت بسوي حاضرين دراز كرد .اما پيرزني كه در روي سكوئي نشسته بود و پشم ميرشت ،فرياد زد :اي رسول خدا ،خدا با تو باد.بار ديگر وي گفت :اي مردم بخدا ايمان داشته باشيد و در مقابل او سر تعظيم فرود آوريد .ميهمان نواز باشيد .پارسا باشيد . دادگستر باشيد .آنگاه لختي خاموش شد و بفكر فرو رفت ،سپس راه خود را با گامهاي آهسته در پيش گرفت و گفت :اي زندگان ،بار ديگر به همه شما ميگويم كه هنگام رحلت من از اين عالم فرا رسيده . پس شتاب كنيد ،تا در آن لحظه كه پيك اجل ببالين من آيد ،هر گناهي را كه كرده ام بمن تذكر داده باشيد و هر كس كه بدو بدي كرده باشم بصورت من آب دهان افكنده باشد .

مردم خاموش و افسرده ،از گذرگاه او كنار ميرفتند . وي از آب چاه ابوالفدا صورت خود را بشست . مردي از او سه درهم مطالبه كرد و وي بيدرنگ پرداخت.گفت:تسويه حساب در اينجا بهتر است تا در ميان گور .

مردم با نگاهي پر از مهر ،مثل نگاه كبوتر ،بدين مرد پر جلال كه ديري تكيه گاه آنان بود مينگريستند . هنگاميكه وي به خانه خود بازگشت ،بسياري بيرون خانه ماندند و سراسر شب را بي آنكه ديده بر هم گذارند روي تخته سنگي گذراندند .

بامدادفردا ،هنگاميكه سپيده دم رسيد وي گفت :اي ابوبكر مرا ديگر ياراي برخاستن نيست .از جاي برخيز و براي من قرآن بخوان .ودر آن هنگام كه زوجه اش عايشه پشت سرش ايستاده بود ،وي بشنيدن آياتي كه ابوبكر ميخواند مشغول بود .گاه با صداي آهسته آيه را كه شروع شده بود تمام ميكرد ،و در اين ضمن سايرين جمله ميگريستند .

نزديك غروب بود كه عزرائيل بر در خانه ظاهر شد و اجازه ورود خواست . رسول خدا گفت :بگذاريد به درون آيد  و در اين لحظه بود كه همه ديدند كه در نگاه او چون روز ولادتش برقي شگفت درخشيد عزرائيل بدو گفت :اي پيغمبر .خداوند ترا به نزد خويش ميخواند . وي پاسخ داد دعوت حق را لبيك ميگويم . آنگاه لرزشي بر وي مستولي شد و نفسي آرام لبهاي او را از هم گشود و ؛محمد؛ ص جان تسليم كرد .

   

                                                       ويكتور هوگو


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

چهره های خشن مانع اعتماد سازی

نگاهی به تاریخ معاصر ایران

چه کردیم که نیازمند به اعتماد سازی در جهان شدیم؟

 

روز دهم اسفند 1324در تهران اعلامیه ای منتشر شد که علیرغم لحن بغایت تند و تیز آن تعجب کسی را برنیانگیخت ولی ده روز بعد وقتی دو برادر به اسامی حسین و علیمحمد امامی به کاخ دادگستری رفته و با کارد و تپانچه سید احمد کسروی و منشی او سید محمد تقی حدادپور را در محل کارشان دادسرای تهران ترور کردند و متواری شدند مردم تازه متوجه حضور تشکیلاتی زیرزمینی بنام فدائیان اسلام گردیدند. میگویند آیت الله قمی یکی از فتوا دهندگان قتل کسروی بوده ولی خود آیت الله اظهار نمود که " عمل آنها مانند نماز از ضروریات بوده و احتیاجی به فتوا نداشته است"


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۵۸

مردم جهان چگونه سالار شدند

 

کشور انگلیس از آنجا که جزیره است در حدود هزار سال از خطر تهاجم بیگانه مصون ماند و انگلیسها توانستند فارغ از دخالت بیگانه که موجب خرابی مادی و معنوی هر جامعه ای خواهد شد نظام سیاسی خود را تکامل بخشند و رضایت مردم را فراهم آورند و کشور خود را به عنوان زادگاه دموکراسی پارلمانی به جهانیان معرفی نمایند و اقتدار سیاسی را  ابتدا از طریق تقسیم قوا بین پادشاه، لردها و روحانیون و سپس با مشارکت وسیع همه شهروندان و مشارکت عمیق توده های مردم بگسترانند. امروزه ساختار رسمی نظام سیاسی ظاهرا شبیه نظام سیاسی قرون گذشته است که یک پادشاه در راس دولت بود ولی توزیع قدرت کاملا با گذشته متفاوت شده  و این تغییر به شیوه ای آرام و مسالمت آمیز صورت گرفته و نظام سیاسی از سطح بسیار بالای مشروعیت برخوردار شده و رعایت قانون بر همگان امری واجب و ضروری و عادی تلقی میشود .

امروزه دولت انگلستان زیر نظر نخست وزیر و کابینه او اداره میشود و پادشاه یا ملکه چیزی بیش از یک حاکم تشریفاتی نیستند و کسی به نخست وزیری انتخاب میشود که حزب او اکثریت کرسیهای " مجلس عوام " را در انتخابات از آن خود کرده باشد و مخالفت یا موافقت ملکه هیچ تاثیری در این انتخاب ندارد . توسعه دموکراسی در انگلستان ناشی از نظام پارلمانی واقعی و رهبری حکومت بدست حزبی است که اکثریت را در پارلمان بعهده دارد ، به این ترتیب نخست وزیر و کابینه او غالبا از حمایت رسمی مطمئنی برخوردارند و میتوانند سیاستهای خود را با قدرت و اطمینان کافی پیش ببرند ضمن آنکه مکانیزم های دموکراتیکی نظیر نیم ساعت اول مجلس عوام که هر روز صرف پرسش از اعضای کابینه و یا نخست وزیر میشود و جریان این گفتگو های حساس بر خلاف ایران که معمولا پشت درهای بسته و در جلسات غیر علنی- غیر رسمی صورت میگیرد از طریق تلویزیون و ماهواره در سراسر جهان پخش میشود و اغلب اوقات رهبر حزب مخالف میکوشد تا نخست وزیر را با پرسشهای دقیق خود به ستوه آورده و او را در بحثی زنده و پر شور شکست دهد .

نقش انگلستان و گسترش شیوه های حکومت دموکراسی پارلمانی در مستعمرات وبویژه در کشور هندوستان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که انشاالله به آنهم اشاره خواهم کرد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جرقه ها

توافق فيصل- وایزمن

پس از مذاکرات امير فيصل فرزند ارشد شريف مکه و رئيس خاندان هاشمی با دکتر وايزمن شهروند انگليسی و رهبر جنبش صهيونيستی نامبرده مذاکراتی را با اعضای وزارت خارجه انگليس در خصوص تاسيس ؛ موطن ملی يهوديان ؛ آغاز کرد که به صدور اعلاميه بالفور و آغاز مهاجرت يهوديان به فلسطين انجاميد .امير فيصل با پشتيبانی دولت انگلستان رهبری سپاهيانی را بر عهده داشت که نيروهای عثمانی را در خلال جنگ اول جهانی از خاور ميانه بيرون راند . در برابر اين خدمت فيصل به پادشاهی سوريه منصوب گرديد و اگر چه وی به زور از سلطنت سوريه خلع گرديد ولی انگليسها سر انجام ترتيبی اتخاذ کردند تا وی به پادشاهی عراق برسد . پس از جنگ دوم جهانی وايزمن نيز بسمت نخستين رئيس جمهور اسرائيل منصوب گرديد . توافق ملک فيصل با وايزمن در تاريخ سوم ژانويه ۱۹۱۹ رسما اعلام گرديد . فيصل در کنفرانس صلح پاريس نيز از اعلاميه بالفور که بموجب مفاد آن دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان تاسيس دولت يهودی را در فلسطين با علاقه تلقی مينمود حمايت کرد و بدين ترتيب به مهاجرت يهوديان به فلسطين مهر تائيد زد . در مقابل وایزمن نيز قول داد تا با رهبران عرب همکاری نزديک داشته و از توسعه اقتصادی آنان حمايت نمايد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته