مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

آشنائی با واژه های سياسی

 

انديويدوآليزم/اصالت فرد/اتوميزم اجتماعی و پيروان نظريه قرارداد اجتماعی از آن جمله اند/ عنوانی است برای دفاع از حقوق و آزاديهای اساسی فردو نظريه ای اخلاقی که سعادت فرد را غايت عمل اجتماعی می شمارد و بر حق مالکيت به عنوان شرط لازم آزادی تاکيد ميکند . در عصر مدرن همراه با نهضت اصلاح دينی در اروپا شکل گرفت و همين نهضت بود که آزادی فرد را در رهائی از سلسله مراتب کليسا فراهم آورد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۱۹

جوامع بشری تا این اعصار متاخره که به زمانهای مدرن شهرت یافته همه ... جوامع بسته ای بودند که در زیر یوغ قدرتهای خودکامه فردی یا دیکتاتوریهای دسته جمعی مذهبی قرار داشته اند و شهروندان ...حق هیچگونه مشارکتی در تصمیمات مقام فرمانروائی نداشته اند ...تفاوت کلی و بنیادی که فلسفه سیاسی قدیم و سنتی را از فلسفه سیاسی جدید ...متمایز میسازد ، این است که در جائی که تئوری سیاسی سنتی تمام حقوق و مزایا را برای کل جامعه ، بصورت جمعی می پندارد و هیات حاکمه را متعهد و ضامن اجرائی این مزایا میداند ، فلسفه سیاسی جدید که از آن بعنوان تئوری دموکراسی یاد میکنند ، بیشتر بر اساس حقوق و آزادیهای فردی بنیانگذاری شده و نقطه شروع ساختار یک جامعه کامیاب و رضایتمند را کامیابی و رضایتمندی و بهره یابی افراد از حقوق میداند.                                                            حسینعلی منتظری


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

انتلکتول/روشنفکران/به شخصيتها و سر آمدان دانشگاهی با فکر انتقادی گفته ميشود که بر ارزشهای عقل و اومانيسم (انسان باوری) تکيه داشته باشند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۱۸

انسان در برابر خداوند مسئول است و برای ادای اين مسئوليت آزاد آفريده شده است!

                                                                     محمد باقر صدر


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۱۷

اصل جهان مدرن آزادی ذهنيت است.

                                                  هگل


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

آنارشيسم/قدرت ستيزی/دشمنی با هرنوع دولت و با هر گونه قدرت سازمان يافته سياسي/دينی يا اجتماعی. آنارشيستها حتی دموکراسی را نيز استبداد اکثريت ميدانند و قوانين دولتها را سرچشمه تجاوز و منشاء همه بديها . آنارشيستها هرج و مرج طلب نيستند بلکه به نظامی ميانديشند که بر اثر همکاری آزادانه افراد و گروهها پديد آمده باشد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۱۶

بزرگترين خطر آن زمان در کمين آزادی مينشيند که مردان پر شور با نيات خيرخواهانه ولی از روی نا آگاهی به حريم آزادی تجاوز کنند.

                                                              لوئيس برنديس


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بند ۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر

هيچکس را نميتوان شکنجه يا مجازات کرد يا با او رفتاری کرد که ظالمانه يا بر خلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

رابطه جنگ و آزادی

شـــبي برقي به ابري نور ميزد

و بــــوران در هوا هاشور ميزد

يـــــكي تندر فضا را ميشكافيد

بــــــه بـــام كومه مهجور ميزد

چـو گم گرديده فرزندي ز مادر

           دمــــادم آسمان هي شور ميزد

در اين غوغاي وهم انگيز بوديم

كه آژيـــــر خـــطر ديجور ميزد

از آن مضراب ساعت درسراچه

دلم در ســينه چون سنتور ميزد

بــه تك تك ميگذشتند آن دقايق

هــــدف را موشكي از دور ميزد

پــــدافنــــد آنچنان غريد گويا

زمــــــرغـــان هوا شبكور ميزد

سپــــيد آژيــــر اسرافيل برزد

تو گوئـي نفخه اي بر صور ميزد

وزيــــد اين زمزمه ناگه زمردم

كـــــــه حريت فتاد و حور ميزد

برآن بنوشته ” آزادي “ به ديوار

بــــــسرعت مردكي كافور ميزد

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

اليت/ گزيدگان/ اقشار بالای جامعه شامل قدرتمندان/ثروتمندان و دانايان کشور


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

به کوشش اکبر گنجی !

اهالی ايران به واسطه مسافرت به ممالک خارجه و معاشرت با ملت و دول متمدنه و مباشرت به خواندن کتب و رسائل سياسيه و مطالعه نمودن روزنامه های خارجه و داخله و اطلاع يافتن به سلوک سلاطين متمدنه با ملت متبوعه خود و آگاه شدن بر حسن و فوائد سلطنت مشروطه  گوش ايشان فراز و چشم ايشان باز و زبان ايشان دراز شده است ...

                                            رساله در معنای سلطنت مشروطه

                                              سيد عبدالعظيم عماد العلما

                                                   به کوشش اکبر گنجی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۱۵

ويژگيهای نظام مند دموکراسی عبارتند از شفافيت/پاسخگوئی و توزيع قدرت.

                                                                                   ديويد بيتام


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

آريستو کراسی/ تبار سالاری ناشی از وراثت و شرف خونی لذا ميتوان آنرا حکومت اشراف نيز ترجمه کرد . در ادبيات سياسی يونان آريستو کراسی به معنای حکومت کسانی است که به کمال انسانی از همه نزديکترند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بند ۴ اعلاميه جهانی حقوق بشر

هيچکس را نميتوان در بردگی نگاه داشت و داد وستد بردگان بهر شکل که باشد ممنوع است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۱۴

رسم و ره آزادی يا پيشه نبايد کرد          يا آنکه ز جانبازی انديشه نبايد کرد

                                                                            فرخی يزدی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۱۳

انسان که محکوم به آزاد بودن است  سنگينی کل جهان را بر شانه هايش دارد . او مسئول جهان و مسئول خودش در مقام شيوه ای از بودن است.

                                                            هستی و نيستی اثر سارتر


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

احترام به حقوق بشر

ما بايد خود و جوامع خود را آموزش دهيم تا از کليشه بنديهای يکديگر فراتر رفته و از مقوله بنديهای ساده انگارانه که موجب تشديد عدم تفاهم ميشود و مشکلات جدی فراهم ميکند که قابل حل نيستند پرهيز نمائيم.ما همچنين بايد فرهنگ احترام کامل    به حقوق بشر ايجاد کنيم اگر ميخواهيم جايگاه حقوق بشر را آنچنانکه در منشور ملل  متحد برای آن تعيين شده احيا کنيم.

                                                           کوفی عنان


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۱۲

با آزادی بيشتر بسوی توسعه/امنيت و حقوق بشر برای همه

                           نقل از پيام کوفی عنان به همايش بين المللی

                                      اصلاح ساختار سازمان ملل


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته