مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
کار حکيم بی حکمت نيست

کارحكيم بي حكمت نيست، خداوند متعال، خودبسياري از قوانين و احكام الهي را كه در متن قرآن مجيد آمده، تغيير داده واغلب عالمان دين به 19 مورد ؛نسخ صريح؛ در قران مجيد اشاره كرده اندكه مشهورترين آنها ،تغيير قبله مسلمين است ،ن.ك.قرآن مجيد- بحث ناسخ و منسوخ – بها الدين خرمشاهي . جالب است بدانيم؛ نسخ؛ فقط در احكام امر و نهي، كه همه از آيات محكمات است رخ ميدهدو حتي يك مورد،در قصص واخبارقرآن به ؛نسخ؛ برنمي خوريم. آيا اين شيوه بر خورد پروردگار ،باامر قانونگذاري ،قابل اعتنا و تعمق نيست؟ وبما اين درس را نميدهد كه (قانون )را با توجه به مقتضيات زمان ومكان تدوين نمائيم وبيهوده براي اصلاح وتغيير قوانين عناد ولجبازي نكنيم؟ و با تدوين وتصويب قوانيني نظير آنچه كه به پدر و اجداد پدري، اجازه قتل فرزندرا بدون در نظر گرفتن عقوبت ميدهد ،يا حقوق زنان را ناديده ميگيرد،يا نويسندگان را از كار وزندگي باز ميداردو روانه زندان ميكند،يا قانون سنگسار،كه آشكارادر تضادبامصاديق قرآني است، خودمان را مضحكه وكيسه بوكس ديگران نكنيم؟بله اين سخن درستی است که؛همه بايد تلاش كنند تا اسلامي آبرومند به جهان عرضه شود؛ولي برخی از رفتارهاي فرهنگ سوز كه متاسفانه سالهاست از پشتوانه قانون برخوردارشده، اگر زشت تر از تخريب مجسمه هاي بودا از سوي طالبان نباشد،بطور قطع ويقين زيباتر نيست .غربيها نيزتا قبل از رنسانس ، چنين قوانيني را به رسميت ميشناختند ،و براي آن مشروعيت ديني قائل بودند، اما بتدريج عقلانيت را داخل حوزه هاي تفكر ديني نموده و نهايتا به نوسازي همه ابعاد دين همت گماشتند ،كه اگر غيراز اين بود، امروز اثري از مسيحيت، جز در كتب تاريخي يافت نميشد .همين جا لازمست اضافه كنم كه دعوت به تفكر، تعمق،تعقل،تدبر وتامل همه ريشه قرآني دارندو اگر متحجرين ،بجاي اصرار براي زيستن در {زمان گذشته} به اين واژگان دقت كافي ميكردند ،روزگارمان به از اين بود كه هست..زنده ياد دكتر علي شريعتي ، هرروز بهتر فهميدن و كاملتر برداشت كردن و هر روز بطني تازه شكافتن و به عمق تازه رفتن را در تعريف لغت (اجتهاد ) آورده .امروز نوعي گرايش جمعي بسوي ارزشهاي عمومي و جهانشمول ،در حال شكل گيريست كه آزادي و عدالت، تساوي حقوق انسانهاو احترام به حرمت و ارزش فرد واعتبار شان و شخصيت انساني از آنجمله اند .و بازهمين جا لازم ميدانم ياد و پاس دكتر شريعتي را گرامي دارم كه ميگفت :انسان تركيبي است از لجن متعفن و روح خدا كه اولي پستي و ركود و توقف را نشان ميدهد و دومي تكامل بي نهايت و برتري لا يتناهي را ميرساند .به اعتقاد او، نيمه دوم روح خداست كه او را به اعتلا ،صعود و حركت ميكشاندو اين (تز )ناميده ميشود .نيم ديگر، انسان را به ركود ،جمود و توقف ميخواند كه اين (آنتي تز) است . از جمع اين دو ضد، حركت پيش ميايد و در نتيجه مبارزه و تكامل محصول اين دو است..چرا كه انسان يعني موجودي در حال( شدن )ونه (بودن)انسان يك شدن هميشگي و يك هجرت بي انتها در خويش است ،از لجن تا خدا؛ .خود باوري فرهنگي هنگامي عملي خواهد شد كه تصفيه و پالايش منابع فرهنگي صورت پذيرد و شناخت و ارتباط آگاهانه با فرهنگهاي ديگر ميسر باشد . نسل جوان وپوياو بويژه دانشجويان ايران نيز،با گذشته، اين تفاوت را دارند كه دستخوش اختلاط فرهنگي شديدي شده، و اگر كوشش كافي و سريع براي طرد عناصر متحجر ازمواضع كليدي كشوركه مانع اصلاحات فرهنگي هستند بكار نبريم،حتي اگر از تهاجم نظامي بيگانگان مصون بمانيم عنقريب مقهور فرهنگ غالب شده و يكبارديگر،به جامعه اي سردرگم مبدل خواهيم شد ،براي رفع اين مشكل دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن در كتاب؛ سخنها را بشنويم؛پيشنهاد يك فرهنگ جانشين ميكند، كه با مقتضيات زمان بخواند،واز درگيري با جهانيان بكاهد، بي آنكه غربي باشد.
هر كه در او گوهر دانائي است بر همه كاريش توانائي است
خود باوري فرهنگي بهيچ وجه در تعارض با پالايش فرهنگي ويا ضرورت بر قراري ارتباط فرهنگي با ديگران نيست اما بيست و چندسال سهل انگاري يا بهتر است يگوييم تكيه افراطي بر سنت متحجرو مخالفت جاهلانه بانوسازي و توانا كردن دين، اينك جوانان را به پرتگاه قهقراو انحطاط فكري سوق داده است. جاهلان، دشمن فرهيختگانند هنوز ، شب نمايند، درخشندهء خورشيد به روز ، ولي بگفته الوين تافلر :قافله بشري از دو گردونه قدرت زورمدار و قدرت زر مدار عبور كرده و به پهنه اقتدار فرهنگ و معرفت گام نهاده است و اكنون و در عصر جديد، هنگام ظهور عصر ‹دانائي ؛است كه آدمي با تكيه بر خرد ورزي وآگاهي ،مرحله جديدي را در حال تجربه نمودن و گذر كردن است و اين پديده ؛دانائي؛ ،توانائي حل معضلات زندگي و مسائل آينده را به مراتب بيش از گذشته داراست .زيرا؛ دانائي ؛ذاتا پايان ناپذير و انحصار ناپذير است .عنصر سازنده و متحول كنند جامعه قبل از هر چيز ديگري انسان است و انسان ميتواند با اهرم اراده به ميزاني كه آگاهي پيدا ميكند در تحولات اجتماعي وتاريخي نقش بازي كند . انسان بموجب خواست آفريدگار خويش داراي اراده آزاد است و ميتواند سرنوشت خود را در مسيري كه خود تعيين ميكند هدايت نمايد .


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۵۵

اردن

 

سخن گفتن از دموکراسی در کشورهای خاور میانه مشکل ترین کاری است که از یک پژوهشگر مسائل سیاسی میتوان انتظار داشت زیرا خاور میانه از سوئی با تنوع فرهنگی : ایرانی، مسیحی، عربی و یهودی روبرو است که نه تنها تحمل یکدیگر را ندارند بلکه همواره با تنش، تفرقه و آمادگی جنگی روبرو هستند. جنگهای اعراب و اسرائیل در 1948 – 1949 – 1967 – 1973 جنگ ایران و عراق از 1980 تا 1988 تجاوز عراق به کویت 1990-1991 و جنگ خلیج فارس تنها بخشی از تاریخ معاصر خاور میانه است که نتیجتا دولتهای خاور میانه را غیر پاسخگو و غیر دموکراتیک نگه داشته است . ضمن آنکه برداشتهای کهنه

و عتیقه دینی نیز بر این مشکل افزوده است . اما اردن کشوری مسلمان با حکومت سلطنتی مشروطه از مشرق با عراق از غرب با اسرائیل، از جنوب با عربستان و از طرف شمال هم مرز سوریه است  با جمعیتی در حدود پنج ملیون نفر که بخش اعظم آنان را فلسطینیان تشکیل میدهند . با وجودیکه جو سیاسی و فرهنکی کشور برای رشد و شکوفائی آرمانهای دموکراتیک نا مناسب بود ولی در ابتدای سلطنت ملک حسین دارای دو مجلس مشتمل بر مجلس سنا که اعضای آنرا شاه برمیگزید و مجلس نمایندگان با 40 کرسی که اعضایش طی انتخابات دوره ای مستقیم با رای مخفی مردم بود .در دهه 1950 م فعالیت احزاب واقعی سیاسی شکل گرفت و شاه رهبر حزب سوسیالیست ملی را که از هواداران جمال عبد الناصر بود و در انتخابات بیشترین آراء را کسب نمود مامور تشکیل هیات دولت کرد ولی این اقدام دموکراتیک چندان دوام نیاورد و به عزل هیات دولت و اعلام حکومت نظامی و تجمیع قدرت در دست شاه انجامید. در طول جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل نیز انتخابات متوقف شد . یکبار دیکر نیز در سال 1974م هنگامیکه اجلاس سران عرب مسئولیت اداره کرانه غربی رود اردن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود، ملک حسین در واکنش به این عمل مجلس اردن را که نمایندگان هر دو سوی رود اردن در آن بودند منحل کرد.

پس از مرگ ملک حسین، ملک عبدالله به پادشاهی رسید و مطالعه اخباراردن گویای این واقعیت است که او نیز دغدغه اصلاحات سیاسی را در سر داردولی قضاوت در باره او هنوز بسیار خام و نسنجیده ميباشد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

تولرانس/ مدارا/ تساهل/ تسامح

  تولرانس يعنی مدارا کردن با عقائد و آراء گوناگون و مخالف دينی وفلسفی وسياسی

 اجتماعی و هنری درون يک نظم اجتماعی و سياسی موجود.تولرانس مهمترين ارزش

  در سيستم های ليبرال دموکراسی است هر چند در فرهنگ ما ايرانيان نيز بازتاب

  داشته است . بموجب اين اصل آزاديهای فردی هنگامی در امان ميمانند که جامعه

  وجود آراء و عقائد گوناگون و نشر و تبليغ آنها را تاب آورده و سرکوب نکند زيرا رشد

  و توسعه هر جامعه ای منوط به نظم عقلائی و برپايه گزينش آزادانه افراد استوار

  است .

  آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است

                                                  با دوستان مروت با دشمنان مدارا

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

توتاليتاريسم/ تمامت خواهی/

تمرکز و تجمع شديد اقتدار سياسی اقتصادی و فرهنگی بشکل فراگير. در توتاليتاريسم اقتدار بر محور حزب واحد يا گروه مسلط می چرخدو حقوق اساسی مردم سلب ميگردد و هرگونه مخالفت با واکنش سخت صاحبان قدرت مواجه ميگردد. جامعه همواره در معرض آسيب و انفجار است و خير انديشی بازده چندانی ببار نمی آورد . در چنين جامعه ای هر قدر علم و تکونولوژی البته بدون کمالات معنوی پيش رود امکان اينکه اين ابزارها در خدمت اقتدار توتاليتر به عامل ويرانگر بدل شود بيشتر است .توتاليتاريسم به همه جنبه های زندگی مردم کار دارد تا هيچ امر و مساله ای از ديد قدرت حاکم دور نماند . ادبيات هنر شعر و نقاشی و تعليم و تربيت و اقتصاد تحت نظارت و اداره مستقيم حاکميت است . تفتيش عقائد و سانسور و فيلترينگ بدرجات مختلف اجرا ميشود.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۵۴

                   مردم جهان چگونه سالار شدند

 

اولین سفید پوستانی که از سال 1788 وارد استرالیا شدند غالبا تبعید یان انگلیسی بودند

که همراه زندانبانهایشان به این سر زمین وارد شد ند و از سال 1840م این جزیره قاره ای

رسما به حکومت انگلستان پیوست . از سال 1947 م تعداد کثیری مهاجران غیر انگلیسی

وارد سرزمین استرالیا شدند و به ویژه مهاجران ایرلندی، مذهب کاتولیک و احساسات ضد

انگلیسی را با خود به همراه آوردند . تنوع مهاجران و وسعت جزیره باعث شد که حکومت

فدرال در استرالیا شکل بگیرد و وظایف متعد د اجتماعی و اقتصادی برعهده دولت بیفتد.

در استرالیا دولت وسیله ای برای رفع اختلافات تلقی میشود نه عاملی برای حفظ آزادیهای

فردی و مدنی . همچنین استرالیا تنها کشور دموکراسی در جهان است که شرکت در انتخابات

و رای دادن اجباری است .پیشنهادهائی برای جمهوری شدن استرالیا ، خلع ملکه انگلستان از

ریاست حکومت و برداشتن نشان انگلستان از پرچم استرالیا از جمله نکات محوری مباحث

سیاسی در این کشور است که بدون غل و زنجیر و زندان ادامه دارد. نتایج یک نظرسنجی در                   استراليا حاکی است که اگر قرار است "چارلز" پسر "الیزابت دوم" پس از او به پادشاهی برسد

اکثریت مردم این کشور ترجیح میدهند جمهوری در استرالیا برقرار شود. به گزارش

 خیرگزاری فرانسه از سیدنی واکنش منفی مردم استرالیا نسبت به" چارلز " ناشی از مرگ

مشکوک پرنسس دایانا میباشد.

همزمان با تضعیف روابط استرالیا وانگلستان ، ارتباط اقتصادی  با کشورهای آسیائی منطقه رو به

 گسترش است ومردم استراليا در ماهیت اروپائی و به ویژه انگلیسی خود تجدید نظر نموده اند.

.

 

 

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اعلاميه جهانی حقوق بشر

۱۴(۱) هر کس حق دارد در برابر تعقيب شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و به کشورهای ديگر پناهنده شود.

۱۴(۲) هر موردی که تعقيب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غير سياسی يا رفتارهايی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد  نميتوان از اين حق استفاده کرد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

گفتاری از حسين ابن علی ع

 من می روم

« من می روم به سوی مرگ

به سوی شرافت و...

مرگ برای مرد عار نیست.

آنجاکه مرد حقیقت می جوید

مرگ حقیراست.

نیکمردان جان می بازند

تاباتبهکاران همگام نشوند.

من اگر کشته شوم پشیمان نیستم

واگر زندکی کردم ملامتی ندارم

مرگ از بندگی ومذلت گوارا تر است >>


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۵۳

مردم جهان چگونه سالار شدند

 

بخشهائی از کشور اسپانیا حدود هشتصد سال بدست مسلمانان مغربی اداره میشد ولی پس از عقد ازدواج بین ملکه ایزابلا و پادشاه فردیناند که قلمرو خود را به یکدیگر پیوستند و نیروی تازه ای یافتند در سال 1492م گرانادا (غرناطه) را تسخیر کردند و پادشاهی مسلمانان از اسپانیا برچیده شد.

اسپانیا و دو کشور دیگر اروپائی  یعنی انگلستان و مجارستان نخستین کشورهائی هستند که با موافقت سلاطین اقدام به تاسیس مجالس قانونگذاری نمودند البته پادشاهان اسپانیا دائما از اختیارات مجالس قانونگذاری میکاستند و حتی المقدور نمایندگان را دیر به دیر به تشکیل جلسه فرا میخواندند تا آنکه سلسله بوربون ها به تقلید از فرانسویان قدرت را در دست سلاطین مطلق العنان قرار دادند ولی از مصوبات مجالس قبلی کماکان حمایت میکردند.

در سال 1808م ناپلئون بناپارت اسپانیا را اشغال کرد ، شاه و پسرش را به زندان انداخت و ژوزف برادر خودش را بعنوان سلطان مستقر ساخت . مردم اسپانیا در برابر سلطه فرانسویان مقاومت کردند وبا وجودیکه کشورشان در وضعیت جنگی بسر میبرد بار دیگر (مجالس قانونگذاری) را احیا نمودند و با تدوین قانون اساسی جمهوری تک مجلسی که بین نجبا، روحانیون و مردم عادی فرقی نمیگذاشت  شالوده ذهنی برابری شهروندان را استوار نمودند. متاسفانه توسعه کند اقتصادی و دوام ساختارهای اجتماعی سنتی و به ویژه کشمکش بین کلیسا و دولت موجب شکست گذار آرام دموکراسی را فراهم ساخت .پس از کودتای1923و استعفای1930ژنرال ریورا در انتخابات شهرداریها جمهوریخواهان سوسیالیست ، سلطنت طلبان را در بیشتر شهرهای بزرگ شکست دادند و (جمهوری دوم) در بارسلونا اعلام شد . این جمهوری توسعه دموکراسی ، حق رای برای زنان و تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در نهادهای نظامی و آموزشی  و قانون کار و از همه مهمتر اصلاحات ارضی را به همراه آورد.اما هنگامیکه بزرگترین حزب پارلمان وارد کابینه شد چپها سر به شورش برداشتند و سرکوبی این شورش نهایتا به رهبری ژنرال فرانکو انجامید. فرانکو ریاست کشور و رهبری تنها حزب باقیمانده را تا زمان مرگ خویش 1975م بر عهده داشت و ابدا در برابر قوه مقننه پاسخگو نبود ولی دو بار به آرای عمومی مراجعه کرد یکبار برای بازگشت سلطنت اقتدار گرا به کشور و بار دوم برای تصویب قانون اساسی مورد نظر خودش . پس از مرگ فرانکو یکبار دیگر دموکراسی به اسپانیا بازگشت و قانون اساسی دموکراتیک تازه ای به  تصویب اکثریت مردم رسید . نظام فعلی اسپانیا بر پایه رقابت بین دو حزب اصلی کارگران سوسیالیست و حزب محافظه کار مردمی استوار است ، هرچند احزاب کوچکتری نیز در صحنه سیاسی اسپانیا حضور دارند که قادرند از طریق ائتلاف با یکی از احزاب اصلی چهره سیاسی کشور را دگرگون سازند.از زمان فرانکو در منطقه باسک نیز یک جنبش تروریستی پا گرفت که با بازگشت دموکراسی به کشور متاسفانه دست به خشونت بیشتری میزند البته با تصویب قوانین خود مختاری که کشور اسپانیا را به هفده منطقه خود مختار تقسیم نموده تروریستها از پشتیبانی عمومی مردم محروم شده اند .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اندکی انديشه ميخواهد وطن !

  خميده پشت وطن اشک من به درگاهش

                        که ضربه خورد ز شيخ و ز شحنه و شاهش

  طبيب  ميطلبد  محتضر  ولی  افسوس

                         دعا نويس     محله    نميدهد      راهش!


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

تروریزم/

 ارهاب و ارعاب و هراس افکنی وکشتار سیاسی ،هرگاه فرد یا گروه یا  دولتی،

 برای رسیدن به اهداف خود ، هر چند آن اهداف مشروع باشند ازشیوه هائی

استفاده کنند که در بین افراد و آحاد مردم ایجاد رعب و وحشت کرده و یا موجب

مرگ آنها شود ، این اقدام تروریستی قلمداد میشود و یا اینکه افرادی بدون

تشکیل دادگاه صالح و قانونی، بمرگ محکوم شوند وحکم آنها در کوچه  و

خیابان و از طریق انفجار بمب یا رگبار گلوله به اجراء درآید آن اقدام نیزتروریستی

محسوب میشود.

تروریزم یک ایده ئولوژی نیست بلکه نظیر دموکراسی، منتها در نقطه مقابل آن،

یک روش و شیوه عمل است که با حذف فیزیکی حریف یا خود و یا هردو در

واقع به پاک کردن صورت مسائل میپردازد تا چیزی برای حل کردن باقی نماند

در دورانی زندگی میکنیم که هم تروریزم و هم دموکراسی بسوی جهانی شدن با

شتابی حیرت انگیز پیش میروند وتروریزم با سلب تعلق به یک آب و خاک در

جای جای جهان خونریزی میکند اینک برای ما ایرانیها زمان انتخاب فرا رسیده                                  

درکشورما متاسفانه هنوز افرادی قدرتمند حضور دارند که عنداللزوم ترور رابر

دموکراسی ترجیح میدهند و مرگ را بر ان زندگی که قرار باشد به نظر دیگران

احترام بگذارند یا بهائی بدهندارجح میدانند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

کارگران به کمکهای انسانی ما نيازمندند

خبر فوری و مهم:

 گزارش چهارشنبه 12 بهمن ماه تجمع خانواده ی کارگران بازداشت شده ی شرکت واحد در جلوی مجلس

پیشنهادم مشخص و ساده است بیایید روز جمعه ۱۴ بهمن همزمان با اعتصاب و اعتراض خانواده های بازداشت شدگان و دیگر همکاران کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ما نیز وبلاگ هایمان را به نشانه ی همبستگی با آنان به این امر اختصاص دهیم

بدین منظور پیشنهاد می کنم که در روز جمعه به نام سندیکا و همراه با لوگوی سندیکا و لینک به این وبلاگ وبلاگ هایمان را آپ کنیم. مطلب آن روز وبلاگمان را به مسئله ی کارگران شرکت واحد اختصاص دهیم.

دوستان عزیزی که می خواهند با این حرکت همراهی کنند نام وبلاگ خود را همراه با آدرس آن در قسمت نظرخواهی بگذارند. از شما تقاضا داریم به هر نحو ممکنه سعی کنید حمایت های بیشتری را برای این امر جمع کنید.

لوگوی پیشنهادی:


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

تز همگرائی / ماکس وبر نخستین اندیشمندی است که قبل از دیگران اعلام کرد کشورهای سوسیالیست و کاپیتالیست روز به روز به یکدیگر شبیه تر میشوند زیرا برنامه ریزی در جوانع جدید رواج یافته و همه شکلهای برنامه ریزی و نظارت دولتی برغم تفاوتهای ظاهری در اساس یکسان است با این تفاوت که که در انقلاب روسیه با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و سلطه کامل حزب کمونیست ، نظارتی دقیق بر فعالیت روزانه صاحبان کار و کسب اعمال میشد که جنبه خودکامانه آن بسیار سنگین تر از بوروکراسیهای غربی بود که افسارش همواره در دست رای دهندگان میباشد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۵۲

مردم اتریش همپای سایر ملل اروپائی دارای تاریخ طولانی دموکراتیک و به لحاظ فرهنگی دارای ویژگیهای مشترکی با یکدیگرند و هر روزآگاهانه میکوشند تا تفاوتهای فرهنگیشان را کاهش دهند. اتریش از لحاظ اقتصادی نیز کاملا نوسازی شده است بطوریکه تولید ناخالص سرانه آنها در حدود ده برابر مردم کشورهای جهان سوم است . گسترش شهر نشینی و کاهش جمعیت شاغل در روستاها و گسترش سواد ، کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان و امید زندگی بسیار بالا همراه با معیار کیفی عالی، این ملت را در زمره خوشبخت ترین مردم جهان محسوب داشته است . حفظ اصل رقابت پذیری در سیاست و اقتصاد همچنانکه در هنر و ورزش و سایر شئون زندگی جاری است . ثبات قیمتها بدون دخالت دولت ، اشتغال کامل و آمادگی برای کمک به شهروندان در تمامی مراحل حیات ، مقابله جدی با آلودگی محیط زیست  از سوی  مردم و دولت و شهرداریها ، عضویت در اتحادیه اروپا که منجر به شکسته شدن تمامی موانع و مرزها بین ملتهای اروپائی شده و رشد سریع و گردش آسان کالا و اطلاعات را بدنبال خود آورده و سبب ساز رونق عمیق اقتصادی گردیده است . شهروندان اتریشی مانند سایر اروپائیان معتقدند که جامعه باید گام به گام و از طریق اصلاح ، بهبود یابد نه آنکه در انتظار انقلابات خشن عقده ها را هر چه بیشتر متراکم نماید . تغییر دیدگاه نسبت به نقش زنان و افزایش مشارکت آنها در عرصه های گوناگون زندگی ، تامین فرصتهای اشتغال و آموزش برای همگان و افزایش آگاهی سیاسی مردم و اعتلای احزاب سیاسی از عوامل افزایش حضور سیاسی مردم  در صحنه های گوناگون زندگی است . در پایان نمیتوان از اتریش سخن گفت و عشق و علاقه عمیق این ملت را به هنر و به ویژه هنر موسیقی که اغلب ملیونها نفر را به خیابانها میکشاند تا در سکوت کامل به ترنم موسیقی گوش فرا دهند ، از یاد برد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اعلاميه جهانی حقوق بشر

13 (1) هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و محل اقامت خود را انتخاب کند.

13 (2) هر کس حق دارد هر کشور و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

تاکتیک/ برای رسیدن به اهداف بزرگ معمولا باید از چندین مرحله گذشت و موانعی را از پیش پا برداشت تا به هدف اصلی دسترسی پیدا کرد . هر یک از این مراحل و موانع خود نیازمند مهارت و آشنائی با روشهائی است  که آن روشها را تاکتیک گویند .فرضا وقتی ملتی تصمیم میگیرد از سیستم سرکوبگر و استبدادی به آزادی و دموکراسی برسد باید با تک تک عوامل حامی استبداد مانند کم سوادی اقشار وسیع مردم، قوانین حامی استبداد، و پشتیبانان خارجی و جیره خواران داخلی  استبداد درگیر شد و بر همگی آنها غلبه کرد . شگردهائی که برای شکافتن هر یک از مواضع استبدادی بکار گرفته میشود "تاکتیک" بشمار میرود.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

پاسخ دوستان

  

   ای مفتی شهر از تو پرکارتريم 

                با اينهمه مستی زتو هوشيارتريم

   ماخون رزان خوريم وتو خون کسان

                انصاف بده کدام خونخوارتريم ؟

  درکامنت های پست تئوکراسی وتئوری بازی تعدادی از دوستان 

   خواننده ايرادات شرعی نوشته اند که لازم ديدم برای رفع شبهات

   توجه دوستان را به آيات اول تا چهارم سوره مبارک (نور )که در  آن

   مجازات زناکار صراحتا قيد شده جلب نمايم و اضافه نمايم که مجازات

   سنگسار توسط شيخ طوسی و زمخشری بر نظر کردگار افزوده شد

   و اضافه نمودند که اين حکم در مورد زنا با برده جاری نميشود !

   به لحاظ عقلی هم زيان اجرای حکم بيش از سود / حاصلی عايد -

   جامعه ما نموده است !


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۵۱

مردم جهان چگونه سالار شدند

 

کسانیکه ارامنه را از نزدیک میشناسند ، به صداقت،

صمیمیت،یکرنگی و فنی یا فرهیخته بودن آنها گواهی

میدهند، هم میهنان ارمنی در انقلاب مشروطه،انقلاب

اسلامی و به ویژه جنگ ایران و عراق از هر گونه کمک

و همکاری تا مرحله جانبازی و شهادت دریغ ننمودند.

بررسی اسناد تاریخی نشان میدهد که ارامنه دست

کم از سال 600 پیش از میلاد تاریخ مدون دارند و از

قرن چهارم میلادی پذیرای مسیحیت شدند . ارمنستان

امروز با 7/3 ملیون نفر جمعیت و با مساحتی نزدیک

به 29 هزار کیلومتر مربع سرزمینی کوهستانی با منابع

اندک طبیعی است که بین ایران ، آذربایجان گرجستان وترکیه قرار دارد.

درجنگ اول جهانی یعنی بین سالهای 1915-1917 خلفای عثمانی بدلیل جانبداری ارامنه از روسیه و استقلال طلبی آنها در حدود یک ملیون ارمنی را یا اعدام نمودند و یا هنگام کوچ اجباری در صحرای آناتولی جان سپردند.

پس از فروپاشی شوروی،واستقلال ارمنستان علیرغم جنگ خونبار با آذربایجان بر سر منطقه عمدتا ارمنی نشین

ناگورنا قره باغ  هرگز از فراهم ساختن بنیانهای لازم برای

آزادیهای سیاسی و مدنی ، نظیر تدوین قانون اساسی

دموکراتیک و تصویب "عهدنامه بین المللی حقوق مدنی

و سیاسی"در مجلس و تشکیل دولت ائتلافی چند حزبی

غفلت نورزیده و راه خود را بسوی مردمسالاری گشوده اند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

تئوری بازی/ استدلال رياضی در مورد تنشهائی است که بين دو يا چند کشور يا چند حزب در داخل يک کشور بوجود مييايد و همه طرفهای درگير ميخواهند ضمن حفظ منافع خويش خردمندانه عمل کنند و بر دو فرمول بازی با جمع صفر وبازی با جمع غير صفر بنيان نهاده شده مثلا در موضوع انرژی هسته ای ايران بازی با جمع صفر اينست که سود يک طرف دقيقا با زيان طرف ديگر برابر باشد البته تاريخ مشحون از کردارهای سياسی مهمی است که پايه و انتخاب عقلائی ندارد و گاهی اوقات عقلانيت حتی زمانيکه پای مرگ و حيات بميان مييايد در حکم کيميا است!


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

تئوکراسی/حکومتی که کاستی هايش را بخدا نسبت ميدهددر تئوکراسی قدرت مطلق سياسی در دست روحانيت اعم از خليفه/پاپ يا ولی فقيه است و ادعا ميشود(۱)که انتخاب حاکم از جانب خدا است و کليه دستگاههای سياسی وقضائی و نظامی و اداری فرمانهای خداوند را که از راه وحی رسيده اجراء ميکنند در حاليکه هر موقع مصلحت زمامداران ايجاب نمايد به فرمانهای رسيده از راه وحی هم اعتناء نميکنند برای نمونه ميتوان به خشونتهای قرون وسطی عليرغم احکام مهرورزی دين حضرت عيسی مسيح و يا اخته کردن بردگان در خلافت عثمانی يا سنگسار در جمهوری اسلامی که ابدا منشاء قرآنی ندارد اشاره کرد.

(۱) به سخنرانيهای آيت الله مشکينی رئيس مجلس خبرگان مراجعه فرمائيد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۵۰

مردم جهان چگونه سالار شدند

 

آنگولا یکی از پنج کشور پرتغالی زبان افریقا است.

پرتغالیهااز اواخر قرن پانزدهم به افریقا وارد شدند و

در سال 1975 بدلیل مخالفت عمومی مردم پرتغال

با جنگهای پر هزینه به استقلال دست یافتند .در مقایسه

با سایر کشورهای استعمارگراروپائی ، پرتغالیها در

حکومت استعماری بمردم مستعمرات هیچ نیاموختند.

در مستعمرات پرتغال فقط دو یا سه حقوقدان وپنج یا

شش پزشک بومی یافت میشد.

پس از استقلال ابتدا آنگولا خود را مارکسیست-لنینیست

خواند و شیوه حکومتی اروپای شرقی را پیش گرفت

ولی به فاصله چند ماه جنگهای داخلی خونینی در گرفت

بطوریکه زیر بنای اقتصادی آنگولا به استثنای منابع

نفتی نابود شد و حدود پانصد هزار آنگولائی کشته شدند

ولی عقب نشینی تدریجی نیروها و قطع کمکهای نظامی

خارجی نیروهای متخاصم را مجبور کرد که پای میز

مذاکره بنشینند و همین امر باعث شد که خوسه ادواردو

سانتوس برغم مخالفت اعضای سازش ناپذیر حزب خود

آنگولا را بسمت یک دموکراسی چند حزبی راهبری نماید

و نهایتا خود بسمت رئیس جمهور برگزیده شود. تدوین

قانون اساسی متضمن حفظ آزادیهای بنیادین و نظام چند

حزبی ، داشتن حق اعتصاب ، تضمین استقلال قوه قضائیه

حمایت از مالکیت خصوصی و پذیرش اصل کثرتگرائی

سیاسی باعث شد که آنگولا رسما مارکسیسم- لنینیسم را

کنار نهاده و خط مشی سوسیالیستی دموکراتیک را برگزیند

از سال 1994م که تنشها در این کشور فروکش کرد  ،

دموکراسی در حال گسترش و نهادینه شدن است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته