مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۹

آرمان حکومت قانون را چه کسانی متزلزل ميکنند؟

حکومت قانون نبايستی به هيچ روی راه را بسوی سياستهای سرکوبگرانه و ظالمانه بگشايد.

                                                                                    فون هايک

۲۹ هرماه را بخاطر بسپاريم که روز مبارزه با استبداد است.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۲۸

ايرانيان از جمله شادترين مردم جهان بودند و هر ماه به مناسبتی يک روز را جشن ميگرفتند ۲۹ ارديبهشت زاد روز دکتر مصدق روز تولد آزاديست ۲۹ خرداد ياد آور زنده ياد دکتر علی شريعتی و ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ايرانست . ۲۹ هر ماه به کمک آفريده ها و ابتکارات خود به مبارزه با استبدادو دستيابی به آزادی مبادرت ورزيم تا سر انجام اين روز را چشن بگيريم. منتظر اعلام نظر و استقبال شما آزاديخواهان و ايران دوستان و در صورت تمايل تبليغ اين پيشنهاد از سوی شما هستم .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

قانون اساسی برای مملکت است

 

قانون اساسی تا آنجا که با مصالح مملکت هم سوئی دارد قابل احترام و تبعيت است و نميتواند عامل پايداری در تعيين و تعريف (خودی) و (ديگری) باشد. قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون اساسی.

                                                                      دکتر محمد مصدق


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۲۷(تفکيک قوا)

تفکيک قوا

قانون اساسی بايدتجزيه و توازن قدرت را بعنوان ضمانتی عليه قدرتمند شدن افراطی يک شخص يا يک شاخه دولت در نظر گيرد.

                                                                           وين داير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

۲۹ ارديبهشت زادروز دکتر مصدق روز تولد آزادی گرامی باد


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

۲۹ ارديبهشت زادروز دکتر مصدق روز تولد آزادی گرامی باد


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۲۶

 

بايد از بسط و توسعه و تمرکز قدرت حکومتی در جامعه جلوگيری کرد زيرا حکومت شری است که تنها توجيه وجود آن جلوگيری از وقوع مصيبتهای بزرگتر است.

                                                                             برتراند راسل                           


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۲۵

 

اگر منتقدان خود به خود بوجود نيايند  بايد بوجودشان آورد.

                                                                     جان استوارت ميل

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تساهل

 

تساهل ويژه انسان است  ما سراپا ناتوانی و خطائيم  ابلهی های يکديگر را ببخشائيم  اين قانون نخست طبيعت است .

                                                                                  ولتر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۲۳-۱۲۴

 

خدايا ما را آزادترين و موفق ترين مردم جهان قرار ده.

                                                                          آلکسی دو توکوويل

 

اگر مخير باشم که بين حکومتی بدون مطبوعات ومطبوعاتی بدون حکومت يکی را انتخاب کنم  لحظه ای در گزينش دومی شک نخواهم کرد.

                                                                         توماس جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۲۲

 

انديشه های ضد تجدد بطور کلی و ديدگاههای پست مدرن بطور ويژه از لحاظ نظری و سياسی خطرناکند و با محافظه کاری و فاشيسم نسبتی نزديک دارند.

                                                                                    هابر ماس

                                                                                    


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۲۱

 

خطا پذيری انسان پايه نظريه آزادی سياسی يعنی رهائی از جبر و فشار است .

                                                                                       فون هايک 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی۱۲۰

 

          بدين منظور مطيع قانونيم که بتوانيم آزاد زندگی کنيم.

                                                                                سيسرون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۱۹

 

استبداد در سياست و فرهنگ ما پديده بسيار رايجی است . با استفاده از هنر ميتوان به مبارزه با آن پرداخت . شاهکار هنری بزرگی به عظمت نبوغ چارلی چاپلين در تمسخر هيتلر را بخاطر بسپاريد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی۱۱۸

 

               انسان محکوم به آزاديست .

                                                           ژان پل سارتر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

هديه پدر بزرگ

میلاد پیامبراز ادیب الممالک فراهانی

 

برخیز شتربانا بر بند کژاوه                    کز چرخ عیان گشت همی رایت کاوه

از شاخ شجر برخاست آوای چکاوه          وز طول سفر  حسرت من گشت علاوه

بگذر به شتاب اندر از رود  سماوه            در دیده من بنگر   دریاچه     ساوه

                              وز سینه ام آتشکده پارس نمودار

مائیم که از پادشهان باج گرفتیم                  زان پس که از ایشان کمر وتاج گرفتیم

د یهیم وسریر از گهر و عاج گرفتیم            اموال و ذخایرشان  تاراج گرفتیم

وز پیکرشان دیبه و دیباج  گرفتیم              مائیم که از دریا      امواج گرفتیم

                               واندیشه نکردیم ز طوفان وزتیار

مرغان بساتین را منقار بریدند                    اوراق ریاحین را طومار دریدند

گاوان شکمخواره به گلزارچریدند               گرگان ز پی یوسف بسیاردویدند

تا عاقبت او را سوی بازار کشیدند              یاران بفرختندش و اغیار خریدند

                               آوخ ز فروشنده دریغا ز خریدار

افسوس که این مزرعه را آب گرفته             دهقان مصیبت زده را خواب گرفته

خون دل ما رنگ می ناب گرفته                وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته

رخسار هنر گونه مهتاب گرفته                  چشمان خرد پرده ز خوناب  گرفته

                           ثروت شده بیمایه و صحت شده بیمار

ابری شده بالا وگرفته است فضا را              وز دود و شررتیره نموده است هوا را

آتش زذه سکان زمین را و سما را              سوزانده به چرخ اختر و در خاک گیا را

ای واسطه رحمت حق بهر خدا را               زین خاک بگردان ره طوفان بلا را

                           بشکاف زهم سینه این ابر شرربار ...

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

چرا قاضی القضات همدان حکم اعدام دکتر آقاجری را تائيد کرد؟

 

     همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضی را که به شيرينی !

 

                                                                                سعدی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۱۷

 

کسی که آزادی را از من سلب کند  هستی ام را گرفته است .

                                                                                   جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۱۶

حلقه های زيادی لازم است تا زنجيرهای يک استبداد بهم پيوسته شوند.

                                                                                           وين داير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مصاديق جرم سياسی تعريف نشده. زندانيان سياسی را آزاد کنيد

پيام دانشجوی اسير، اميد عباسقلي نژاد، به "ملت مبارز ايران"

و متحصنين معترض در مقابل دفتر سازمان ملل

 

درود بر ملت بزرگ ايران!

 

امروز شرايط ايران و منطقه بيانگر اين واقعيت است که عمر حکومت هاي خودکامه به سر آمده و حکومتهای بدون ريشه مردمي چون حکومت طالبان در افغانستان و صدام در عراق ، در جهان ، منطقه و ايران جايي ندارند.  ديديم که ارتش کشورهاي خارجي بخصوص آمريکا بدون هيچگونه مقاومت مردمي اي در عرض چند روز و هفته اين حکومت ها را سرنگون کرد و چند ميليون سکنه آن را از دست ظلم اين جبٌاران رهانيد.  اما آيا توانست دمکراسي را در اين کشورها به ارمغان بياورد؟  آيا توانسته است با جهل و خرافاتي که عامل بازتوليد اين حکومت ها مي شود مبارزه کند؟ 

دمکراسي و آزادي نه دادني است و نه گرفتني، بلکه نتيجه آموزش و سازماندهي است!  آموختن اينکه از همدردان و همسايگان خود غافل نشويم!  اينکه خود آستين بالا زده و با تکيه به يکديگر  پيوندهاي گسسته شده خانوادگي، محلي، صنفي و ملي خود را بازسازي کنيم و نگذاريم سودجويانِ تفرقه انداز حکومتي ما را از اين امر باز دارند. 

آنها با جدا کردن روشنفکران و نويسندگان و اساتيد دانشگاه و دانشجويان مبارز و به زندان افکندنشان در اين رويا به سر ميبرند که گويا ميتوانند از نفوذ اين پيام آزادي و همبستگي به محافل شما جلوگيري نمايند.  آنان به خيال خود ميتوانند با چنين حربه ای از تلاش شما براي آزادي و گسستن زنجير استبداد ممانعت به عمل آورند.

آنها بزودي خواهند فهميد که ملت ايران به درجه اي از شعور اجتماعي رسيده است تا از صداي طبل هاي توخالي نهراسد.  به درجه اي از رشد سياسي تا بداند کليد اين قفل تاريخي فقط بايد به دست خودش باز شود. نه نگاه به قانونگرايي و اصلاح پذيري حکومت مطلقه داشته و نه اميدي به خارج و نهادهاي رسمي دوٌلي که اکثريتشان از قماش همين حکومتيانند، بسته اند.

آزادي ما زندانيان سياسي در گروي مبارزه مداوم و متشکل شما مردم ايران براي آزادي ملت است.  پس بکوشيد تا با ايجاد پيوندهاي مدني ،حمايت و همکاري با يکديگر ايران و ايراني را آزاد کنيم.  ما تنها روزي خود را آراد ميدانيم که درب های زندان به دست شما مردم غيور ايران باز شود.

 

پيش بسوی انقلاب دمکراتيک عاري از خشونت!

زنده باد آزادي ، برقرارباد دمکراسي ، گسسته باد زنجير استبداد!

 

اميد عباسقلي نژاد

مسئول روابط عمومي جبهه دمکراتيک ايران

 

سالن يک -  زندان اوين

يکشنبه 6 ارديبهشت 1383

 

خبرگزاري جبهه دمکراتيک ايران

2004‏/05‏/02‏ 12:16 ب.ظ

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۱۵

 

خشونت همواره انسان را عميق تر به خشونت ميکشاند.

                                                                                      کارل پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جايگاه قدرت

 

قدرت را نبايد صرفا در حوزه حاکميت دولت جستجو کرد  قدرت در کليه سطوح جامعه پراکنده است .

                                                                                   ميشل فوکو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۱۴

 

هرگاه ملتی از روی ناچاری به زور تن داده و از مستبدين اطاعت کند بر او ايرادی نيست و اگر همان ملت موقع را مقتضی ديد که از زير بار تعدی شانه خالی کند و زنجير بردگی را پاره نمود اقدام او بسيار قابل ستايش و تمجيد است.

                                                                       ژان ژاک روسو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۱۳

 

اگر سرپرست های اجتماع بخواهند ولو با حسن نيت (تا چه رسد به اينکه سوء نيت داشته باشند) به بهانه اينکه مردم قابل و لايق نيستند و خودشان نميفهمند که صلاحشان در چيست آزادی را از آنها بگيرند  اين مردم تا قيامت بی لياقت ميمانند.

                                                                       مجموعه آثار مطهری ۱۸/۲۵۵


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۱۲

به کمک دانائی  ميتوان خود را و ديگران را از بندگی و بينوائی رها ساخت علوم جديد را پايه گذاشت الهام بخش مبارزه عليه سانسور و سرکوب آزادی انديشه شدو محتوای نوينی به شان انسان داد.

                                                                                   کارل پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نقل از وبلاگ آقای زهری

گفت و گو
درسكوت خواهشين اين اتاق شرمگين
مي‌وزم چون شعر بر دامان لب‌هايت، ببين
مي‌نشيني رو ‌به‌ رويم، دست من بر دست‌هات
مي‌نشاني لا‌به‌لايي گيسوانم ياسمين
من به تو مي‌گويم از آوارها ترسيده‌ام
از ترک‌هايي كه افتاده‌است بر ذهن زمين
باز مي‌گويم كه اين تشويش ما را مي‌كشد
اين شب نامطمئن، اين دشنه‌هاي در كمين
باز از هر سوي باران مي‌رسد، سركش، عجول
بارشي بر سرنوشت گنگ گلدان‌هاي ظنين
تو ولي در بازوان ايمنت سر مي‌كشي
عطر گيسوي مرا حلقه به حلقه، چين به چين
چشم مي‌دوزي به آن سوي غبار جاده‌ها
از شيار پنجره، آرام لبريز از يقين
يك نفر؟... آري كسي خواهد رسيد از دور‌ها
تا بپاشد صبح بر رفتار تاريك زمين
باز خلوت، باز اتاق كوچك و آراممان
باز هم من مي‌و زم بر ترد لب‌هايت ببين
شکريه عرفانی، شاعر افغان [+]


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۱۱

 

آنچه مردم ايران در سال ۵۷ نمی خواستند همين مجموعه نوسازی توام با استبداد و فساد بود.

                                                                            فوکو در سفر به ايران


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذرانديشه آزادی ۱۱۰

 

در آلمان هيتلری  هيتلر ابدا ديکتاتور نبود ديکتاتور آن آلمانيهائی بودند که کور کورانه از او پيروی کرده و در درجه اول ديکتاتوری را ممکن ساختند .

                                                                                    وين داير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۰۹

 

هرگاه ملتی از روی ناچاری به زور تن داده و ازمستبدين اطاعت کند  بر او ايرادی نيست و اگر همان ملت موقع را مقتضی ديد که از زير بار تعدی شانه خالی کند و زنجير بندگی را پاره نمود اقدام او بسيار قابل ستايش و تمجيد است .

                                                                         ژان ژاک روسو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۰۸

 

دموکراسی پیش از آنکه نيازمند مشارکت صوری شهروندان در انتخابات عمومی باشد محتاج مشارکت برابر و همگانی آنان در مباحثات عمومی است .

                                                                                 هابر ماس


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مصلحت پايدار جامعه را فدای مصلحت موقت نظام نکنيم

 

آقای خاتمی تورم اقتصادی علاوه بر گرانی روز افزون باعث گسترش حرص و طمع و فساد وسيعی در کشور شده و تنها راه علاج آن انقباض بيگ بنگی پول در ايران است.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نقل از کامنت دوستان:

نويسنده: بنفشه

شنبه، 5 اردىبهشت 1383، ساعت 8:51

آزادی پذيرش حد و حدودی است برای همگان

 

URL:  nathalie.persianblog.irنقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی۱۰۷

 

آزادی برقراری اصولی است که دست هر مرجع قدرتی را   از جمله اقتدار اکثريت مردم را در اعمال زور محدود کند.

                                                                                   فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

لطيفه جمعه

عمه پير پيامبر ص از او خواست دعائی کند تا عمه به بهشت برود.پيامبر گفت :پير زنها به بهشت نميروند.اما چون اشک عمه را بر گونه اش مشاهده کرد بسرعت افزود:پير زنها اول جوان ميشوند بعد به بهشت ميروند.

                                                                 لطائف الطوائف


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی۱۰۶

 

هيچ باور مذهبی را بدليل اينکه از امور قلبی است نميتوان با زور ايجاد کرد.

                                                                                جان ميلتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۰۵

 

قانونگذار آزادی را به عنوان عاليترين خير يک کشور تلقی ميکند در حاليکه در وضعيت بردگی همه چيز به حکومت کنندگان تعلق دارد نه به حکومت شوندگان.

                                                                                 استرابو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۰۴

 

         آزادی به مجرد پيدا شدن قدرت مطلقه به خطر می افتد.

                                                                    بنژامين کنستان


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته