مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
طعم قدرت

طعم قدرت

حوزه علميه در حالی برای روحانی بودن ر ئيس مجلس هفتم بگفته جرايد پافشاری ميکند که از انجام وظائف اصلي خود باز مانده است. در باره سيرقهقرائي وظائف حوزه اينك بخوانيد و خود مقايسه وانگاه قضاوت كنيد كه فرهيختگان  جهان ،امروز  چگونه ميانديشند و دويست سال قبل چگونه ؟

 

                         سال نهم هجرت l,an neuf d l,hegire

ميدانست كه پايان عمرش فرا رسيده . هميشه متفكر بود و به هيچ كس ملامتي نميكرد،

هنگاميكه راه ميرفت ،از همه سو بدو سلام ميگفتند واو همه را به مهرباني پاسخ ميداد.

با اينكه حتي بيست موي سپيد در محاسن سياهش ديده نميشد ،هر روز خستگي بيشتري

در او محسوس بود .گاهي به ديدار شتري كه آب ميخورد بر جاي ميايستاد.زيرا بياد روزگاري ميافتادكه خود شترهاي عمش را به چرا ميبرد .

هميشه مشغول نيايش به درگاه پروردگار بود .بسيار كم غذا ميخورد وغالبا براي رفع گرسنگي سنگي به روي شكم ميبست .بادست خويش شير گوسفند هايش را مي دوشيد  هنگاميكه لباسش فرسوده ميشد ،خودش روي زمين مينشست و آنرا وصله ميكرد .هر چند ديگر جوان نبود و روزه داري از نيروي او ميكاست ،در همه روزهاي

رمضان ،مدتي درازتر از ديگران روزه دار بود .

شصت وسه سال داشت كه ناگهان تبي بر وجودش راه يافت .قرآن را كه خود از جانب خداوند آورده بود ،سراسر باز خواند .آنگاه پرچم اسلام را بدست سعيد داد و بدو گفت :اين آخرين بامداد زندگاني منست .بدان كه خدائي جز خداي واحد نيست  . آرام بود ،اما نگاهش نگاه عقابي بلند پرواز بود كه مجبور به ترك آسمان شده باشد .آن روز مثل هميشه ،در ساعت نماز، بمسجد آمد .به علي تكيه كرده بود و مومنين بدنبالش مي آمدند . پيشاپيش ايشان همه جا پرچم مقدس در اهتزاز بود .هنگاميكه به مسجد رسيدند ،وي بارنگ پريده ،روي به مردم كرد و گفت : هان، اي مردم ، همچنانكه روز روشن خواه و ناخواه بپايان ميرسد دوران عمر انسان را نيز سرانجامي است .ما همه خاك ناچيزي بيش نيستيم .تنها خداست كه بزرگ و جاودان است .اي مردم اگر خداوند اراده نميكرد ،من آدمي كور و جاهل بيش نبودم.

كسي بدو گفت :اي رسول خدا ،جهانيان همه ،هنگاميكه دعوت ترا در راه حق شنيدند ،به كلامت ايمان آوردند وروزي كه تو پاي به هستي نهادي،ستاره اي در آسمان

ظاهر شد . اما او دنباله سخن گرفت و گفت : با اينهمه ساعت آخرين من فرا رسيده . اكنون فرشتگان آسمان در باره من مشغول شورند .گوش كنيد :اگر من از يكي از شما به بدي سخن گفته باشم ،هم اكنون وي از جاي برخيزد و پيش از آنكه از اين جهان بروم ،بمن دشنام گويد و مرا بيازارد .اگر كسي را زده ام ،مرا بزند . آنگاه چوبي را كه در دست داشت بسوي حاضرين دراز كرد .اما پيرزني كه در روي سكوئي نشسته بود و پشم ميرشت ،فرياد زد :اي رسول خدا ،خدا با تو باد.

بار ديگر وي گفت :اي مردم بخدا ايمان داشته باشيد و در مقابل او سر تعظيم فرود آوريد .ميهمان نواز باشيد .پارسا باشيد . دادگستر باشيد .

آنگاه لختي خاموش شد و بفكر فرو رفت ،سپس راه خود را با گامهاي آهسته در پيش

گرفت و گفت :اي زندگان ،بار ديگر به همه شما ميگويم كه هنگام رحلت من از اين عالم فرا رسيده . پس شتاب كنيد ،تا در آن لحظه كه پيك اجل ببالين من آيد ،هر گناهي را كه كرده ام بمن تذكر داده باشيد و هر كس كه بدو بدي كرده باشم بصورت من آب دهان افكنده باشد .

مردم خاموش و افسرده ،از گذرگاه او كنار ميرفتند . وي از آب چاه ابوالفدا صورت

خود را بشست . مردي از او سه درهم مطالبه كرد و وي بيدرنگ پرداخت.گفت:تسويه حساب در اينجا بهتر است تا در ميان گور .

مردم با نگاهي پر از مهر ،مثل نگاه كبوتر ،بدين مرد پر جلال كه ديري تكيه گاه آنان

بود مينگريستند . هنگاميكه وي به خانه خود بازگشت ،بسياري بيرون خانه ماندند و سراسر شب را بي آنكه ديده بر هم گذارند روي تخته سنگي گذراندند .

بامدادفردا ،هنگاميكه سپيده دم رسيد وي گفت :اي ابوبكر مرا ديگر ياراي برخاستن نيست .از جاي برخيز و براي من قرآن بخوان .ودر آن هنگام كه زوجه اش عايشه پشت سرش ايستاده بود ،وي بشنيدن آياتي كه ابوبكر ميخواند مشغول بود .گاه با صداي آهسته آيه را كه شروع شده بود تمام ميكرد ،و در اين ضمن سايرين جمله ميگريستند .

نزديك غروب بود كه عزرائيل بر در خانه ظاهر شد و اجازه ورود خواست . رسول خدا گفت :بگذاريد به درون آيد  و در اين لحظه بود كه همه ديدند كه در نگاه او چون روز ولادتش برقي شگفت درخشيد عزرائيل بدو گفت :اي پيغمبر .خداوند ترا به نزد خويش ميخواند . وي پاسخ داد دعوت حق را لبيك ميگويم . آنگاه لرزشي بر وي مستولي شد و نفسي آرام لبهاي او را از هم گشود و ؛محمد؛ ص جان تسليم كرد .

   

                                                       ويكتور هوگو

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۰۳

 

کسی که برای حفظ جان خود از آزادی صرفنظر کند  استحقاق آزادی ندارد.

                                                                                     فرانکلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۰۲

برای آنکه واعظ غير متعظ نباشم از امروز با حذف واژه گرانسنگ (عدالت) و بسنده کردن به خواسته دلنشين (آزادی) بياری خدا اصلاحات را از خودم آغاز ميکنم .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آرمانشهر سيد ابراهيم نبوی

آرمانشهر: اتوپی. اتوپيا. شهری که درآن کليه وعده های مسئولان عمل شده باشد. ضرب المثل:< بزک نمير بهار مياد کمبوزه با خيار مياد > < چی فکر کرديم چی شد؟> جايی که برای رسيدن به آن خيلی ها نابود می شوند و بعد که به آنجا می رسند نمی دانند چطور از آنجا فرار کنند.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۱۰۱

 

قانون اساسی دولت موقت  تنها پاسخ ممکن به وضعيت غير قابل تحملی است که شورای نگهبان پديد آورده .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۱۰۰

 

در مقايسه آزادی و عدالت  بعضی حق تقدم را به عدالت داده و برخی آزادی را مقدم بر همه چيز گرفته اند . در ايران حق تقدم و فضيلت را بايد هميشه به آزادی بدهيم . در ايران مجبوريم بگوئيم : قبل از همه چيز آزادی.

                                                                               خيابانی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۹۹

 

          تسليم شدن جبری شايد شريعت باشد ولی ايمان نيست.

                                                                                  انعام ۱۰۷


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۹۸

 

چرا مردم را برده خويش قرار داده ايد و حال آنکه مادرانشان اينها را آزاد بدنيا آورده اند؟

                                                                 عمر خليفه دوم مسلمين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۹۷

 

خداوند ترا آزاد آفريده  پس بنده غير خودت مباش .

                                                                        امام علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

گزيده ای از دعای عرفه امام حسين ع

گزیده ای از دعای عرفه امام حسین ع

 

خدای خوب من پروردگارا                بغیر از تو خدائی نیست ما را

خداوندا تو هستی دادگستر            تو بنما خیر بهر ما   مقرر

واز شر ستم کاران عالم                 خداوندا بکن حفظم دمادم

ستمکاران اگر بیهوده گویند             نمیخواهند  ره  با علم  پویند

چو از گردنکشان بینی عتابی          کسی از تو نمیبیند شتابی

اگر ره دور و مقصد بس بعید است     بسوی تو فقط چشم امید است

چو من در غربت این روزگارم              امورم را به دستت میسپارم

لذا گر زندگی دشوار گردد                  تمام دشت نا هموار گردد

زمین با این فراخی تنگ گردد             مرا با وسعتش دلتنگ گردد

اگر بینم که در یک کوره راهم             نترسم چون توئی پشت و پناهم

حساب هر کسی را خوب داری          سزایش را کف دستش گذاری

رسان از درگه پاکت براتم                  بده از محنت دنیا نجاتم

                                                                             اقدس کاظمی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

چه خيال ميکنی؟

 

چه خيال ميکنی پير مرد؟

خيال ميکنی هنگاميکه قدرت اسير دست تملق شده  وظيفه از سخن گفتن هراس دارد؟

                                                                  ويليام شکسپير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۹۶

 

قبل از هر آزادی به من نعمت آزادی دانستن  فکر کردن  باور کردن و از روی حق و وجدان سخن گفتن را عطا کن.

                                                                       ميلتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تقديم به فمينيست ها

لطيفه زير را قصد داشتم بعنوان ( جوک جمعه ) فردا برايتان بنويسم ولی ديدم خيلی بيشتر از يک لطيفه به درد مبارزه با تنک نظريهای شورای نگهبان ميخورد اينست که تا نهادهای تحميلی تعطيل نشده اند در وبلاگ امروز ميگذارم برای فردا هم خدا بزرگ است يک مطلبی پيدا ميکنم که مورد اعتراض بعضی دوستان قرار نگيرم که ميگويند ؛ فرق بين جوک و لطيفه را نميدانم؛

زنی نزد خليفه بغداد رفت و گفت : من پيغمبرم و از آسمان بمن وحی نازل ميشود . خليفه گفت مگر اين حديث را نشنيده ای که رسول ص فرمود ( لا نبی بعدی) زن گفت بلی ولی نفرمود( لا نبيه بعدی) يعنی فرموده بعد از من هيچ مردی پيغمبر نخواهد بود و نفرموده که هيچ زنی پيامبر نخواهد بود .

                                                            لطائف الطوايف


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عرصه نظر و ميدان عمل

 

          بدون هدايت نظری تلاشهای عملی  کور و گمراه خواهد بود.

                                                                                     پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذز انديشه عدالت و آزادی ۹۵

 

فناوری اطلاعات تجارت  توريزم توسعه  صلح  عدالت و دموکراسی به اتفاق هم و هماهنگ با هم رشد ميکنند.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

کاش از خودم شروع ميکردم

جوان وآزاد که بودم تصوراتم هیچ محدودیتی نداشت در خیال خودم میخواستم دنیا را تغییر دهم . پیرتر و عاقل تر که شدم ، فهمیدم نمیتوانم دنیا را تغییر دهم ، بنابر این توقعم را کم کردم و به تغییر کشور قناعت کردم ولی کشورم هم نمیخواست عوض شود،به میانسالی که رسیدم ،آخرین توانائیم را بکار گرفتم که فقط خانواده ام را عوض کنم ولی پناه بر خدا آنها هم نمیخواستند عوض شوند و اینک که در بستر مرگ آرمیده ام ، دریافته ام که : اگر فقط خود را عوض میکردم ،خانواده ام هم عوض میشدند و به پشتگرمی آنها میتوانستم کشورم را هم عوض بکنم . هیچ کس نمیداند شاید میتوانستم دنیا راهم عوض بکنم .                                                                                                                                  برگرفته از یک سنگ گور.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۹۴

آشتی دادن ضرورتهای آزادی فردی بانيازهای همبستگی اجتماعی وظيفه هر ايرانی است .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نقد منصفانه

 

فساد وقتی جامعه را فرا ميگيرد که :

الف - انباشت قدرت در دراز مدت منتهی به فرد يا گروه يا طبقه خاصی باشد نه جامعه

ب - انواع قدرت سياسی  اقتصادی  نظامی و دينی در بک فرد يا گروه يا طبقه خاصی متمرکز شود .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته


بذر انديشه عدالت وآزادی ۹۳

 

ديناميسم سازنده ( عدالت و آزادی) پيوسته در جهت تضعيف سنتی حرکت ميکند که جامعه را به زور و نه تدبير و درايت در قبضه دارد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۹۲

 

آزادی محدود کردن قدرت دستگاهها است نه اضافه کردن آن .

                                                                                       ويلسن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۹۱

 

روح حکومتهای مطلقه  ظلم است و خودسری و حرکات وحشيانه  ديده ايم که با بر افتادن يا مرگ ستمگری  ستمگری ديگر جای او را گرفته و رشته بيدادگری را امتداد داده است . اجداد ما با اين مصيبت زندگی نموده اند .

                                                                                  طالبوف


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

قطب الدين

روزی مولانا قطب الدین به محله یهودیان رفت و دانشمندان یهود و بزرگان آنانرا چمع کرد و گفت : میدانید که من دانشمند مسلمانانم و دین اسلام به واسطه من قدرتمند است . گفتند بله میدانیم که تو بی همتای زمان و نادره د ورانی . مولانا گفت : دلم از مسلمانی خودم گرفته است . اگر چهل روز به من خدمت کنید و خوراکیها و شیرینی هائی را که میخواهم برایم آماده کنید به دین شما در میایم و آئین شما را تقویت میکنم . آنان پیش خود گفتند : اگر مولانا قطب الدین به دین ما در اید ، دین ما قوی میشود پس مهمانی و خدمت به مولانا را قبول کردند و هر خواسته ای که داشت پاسخ دادند . وقتی چهل روز گذشت ، آمدند که باید به وعده وفا کنی . مولانا گفت به حکم ایه 138 سوره اعراف ده روز دیگر به این ضیافت اضافه کنید تا بعد از آن به دین شما در آیم .چون پنجاه روز گذشت ووقت آن رسید که مولانا به مذهب یهود ایمان آورد ، تمام بزرگان یهود آمدند و دور او ایستادند و گفتند : در کار خیر تاخیر جایز نیست ، وقت آنست که به وعده خود وفا کنی . گفت ای جهودان عجب ابلهانی بودید ، من با آنکه پنجاه سال است که غذای مسلمانان را میخورم و مینوشم و لباس آنان را میپوشم ، هنوز مسلمان نشده ام . با پنجاه روز که غذای شما را خوردم چگونه یهودی شوم ؟

                                                           

                                                                                        لطائف الطوایف

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

رفع خطا

 

قانون اساسی دولت موقت را بعنوان اصلاحی ضروری در جمهوری اسلامی و نه آلترناتيوی در برابر آن معرفی کرده و معتقدم اين قانون نيروی اصلاح کننده ايست که خطا را با قدرت هر چه بيشتر رفع ميکند .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۹۰

 

     آزادی دريائی متلاطم و طوفانی است   مردان ترسو آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح ميدهند.

                                                                           توماس جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۸۹

 

ما هيچگاه نميتوانيم مطمئن باشيم  عقيده ای که سعی در سرکوب آن داريم عقيده ای غلط است .

                                                                               جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

سازندگان تاريخ

 

هيچ شکست و پيروزی حاصل جبر تاريخ نيست  مائيم که با فعاليتهايمان تاريخ را ميسازيم.

                                                                 خليل ملکی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

وطنم

 

وطنم

چتر نجاتست و در آن لحظه موثر گردد

که چو گل باز و شکوفا باشد .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۸۸

 

در انتخابات مجلس هفتم با حذف عامل انديشه از رقابتهای انتخاباتی زر و زور نقش اصلی را ايفا کردند.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۷

 

                آرمان آزاديهای فردی نيازمند دولتی توانا و فعال است .

                                                                                    جان گری


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۶

 

خدا انسان را آزاد و انتخابگر آفريده است:

 

اگر ميخواستم که مردم جبرا ايمان بياورند  آيه ای ميفرستادم تا همه تسليم شوند.

                                                                                          حجرات ۱۴


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ضرورت اصلاحات

 

شخص بايد بدوا محيط اجتماعی خود را اصلاح کند و سپس زندگی نمايد.

                                                                                 تقی ارانی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۸۵

 

تحزب و تروريسم

( تحزب ) ميوه شيرين و طبيعی جوامع آزاد و باز است ( تروريسم ) محصول تلخ و آفت زده جوامع بسته و مستبد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۴

 

آنچه که از عدالت عزيزتر و از سيری والاتراست  آزاد بودن است  آنکس که آزادی را از من گرفت  چه چيزی با ارزش تر دارد که بمن ارمغان دهد؟

                                                                                      شريعتی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی۸۳

 

علم و هنر در فضای ناب آزادی و مدارا به بهترين وجه شکوفا ميشوند و اين نهالهای شکننده تحت هر نوع ديکتاتوری اجتماعی يا سياسی پژمرده شده و ميميرند .

                                                                       جان استوارت ميل 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

راهکار

بنام خدا

 

جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

 

ضمن عرض تبریک نوروز باستانی و آروزی توفیق حضرتعالی در یک سال باقی مانده از دوران ریاست جمهوری ،عرض میکنم فعلا نیازی نیست شرمنده مردم باشید ، جنابعالی هنوز فرصت کافی برای اجرای منویات تاریخی و خدا پسندانه خود را دارید . البته دست روی دست گذاشتن و کاری انجام ندادن یک راهکار نیست و همواره بین آرمان و دستیازی به هدف فاصله ای وجود دارد که میزان این فاصله با قدرت مردم رایطه معکوس دارد بدین معنی که هر چه بهره مندی از قدرت مردم که همانا قدرت خدا است افزایش یابد این فاصله کوتاهتر خواهد شد و دستیابی به اهداف سریعتر صورت میگیرد .جنابعالی هنوز پانزده ماه فرصت دارید و کافیست فقط ده روزاز این مدت  را صرف تماس مستقیم با مردم نمائید تا انشاء الله نتیجه مثبت هم در زمینه جایگزینی  قانون اساسی دولت موقت که بر آمده از حقانیت انقلاب است وهیچ نهاد زلئد ، تکراری و موازی و غیر منتخب و خرج تراش را به رسمیت نمیشناسد وعلاوه بر حفظ آزادی مردم در تثبیت آبرو برای روحانیت نیز بسیار موثر خواهد بود .جنابعالی بخوبی آگاهی دارید قانون اساسی دولت موقت با نیت کمک و خدمت به ایران از طریق اسلام تهیه و به تصویب شورای انقلاب و رهبری نیز رسید ولی مجلس خبرگان با نیت خدمت به اسلام از طریق و به کمک ایران متن پیش نویس مذکور را به کلی دگرگون ساخت .این تغییر فاحش ته تنها با منافع ملی ما سازگار نیست که حتی در جهان اسلام هم تاثیری جز گسترش تروریزم به همراه نداشت.

 

                                                                                             پایدار و پیروز و سربلند باشید

                                                                                                          هرمز ممیزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۲

 

خدا بکشد استبداد را   بلکه لعنت کند استبداد را که مانع ترقی و پيشرفت شرق بوده است .

                                                                    کواکبی انديشمند وآزاديخواه سوری


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۱

 

علم و هنر در فضای ناب آزادی و مدارا به بهترين وجه شکوفا ميشوند واين نهالهای شکننده تحت هر نوع ديکتاتوری اجتماعی يا سياسی پژمرده شده و ميميرند.

                                                                            جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته